PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum III pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání - NUFY099
Anglický název: Practical Course in Physics III for Education Focused Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY999
Záměnnost : NUFY999
Je neslučitelnost pro: NUFY999
Je záměnnost pro: NUFY999
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
Předmět doplňuje a rozšiřuje znalosti získané v přednáškách Optika a Atomová fyzika, navazuje na Praktikum I a II. Studentům je nabízen široký výběr experimentálních úloh z optiky a atomové fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Předmět umožňuje studentům především 2. ročníku získat základní praktické zkušenosti při práci s optickými i ostatními fyzikálními přístroji a při zpracovávání výsledků měření moderními metodami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (25.01.2018)

Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

Interference a difrakce (Michelsonův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr)

Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev)

Optická spektroskopie, vlastnosti rentgenového záření

Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser, Helium-neonový laser)

Studium fotoefektu (určení Planckovy konstanty)

Měření rezonančních a ionizačních potenciálů rtuti (Franck-Hertzův pokus)

Studium Geiger-Müllerova počítače

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK