PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Relativistická fyzika II - NTMF038
Anglický název: Relativistic Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Korekvizity : NTMF037
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Relativistická astrofyzika: relativistické modely hvězd; Chandrasekharova mez a závěrečná stadia vývoje hvězd. Relativistická kosmologie: Hubbleova expanze; kosmologický princip, Robertsonova-Walkerova metrika; Friedmannovy modely; kosmologický rudý posuv; počáteční stadia vývoje vesmíru, antropický princip; perturbace kosmologických modelů. Vybraná pokročilejší témata. Pokračování přednášky TMF037 Relativistická fyzika I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro zápočet je účast na seminární části výuky plus jednou během semestru (popř. akademického roku) prezentace určeného tématu. Zápočet se nedá opakovat.

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (05.04.2004)

Bičák J., Ruděnko V. N., Teorie relativity a gravitační vlny (skriptum UK, Praha 1986)

Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)

Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

Weinberg S.: Gravitation and Cosmology (J. Wiley, New York 1972)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (05.04.2004)
Relativistické modely hvězd.
Odhady charakteristických délkových škál interakcí, separace sil krátkého a dlouhého dosahu. Popis stelární struktury (přehled veličin a základní vztahy). Diferenciální rovnice stelární struktury: rovnice počtu baryonů, rovnice pro hmotu a pro gravitační potenciál, TOV rovnice, jejich integrace; rovnice tepelné rovnováhy, rovnice pro transport energie prouděním, vedením a zářením, otázka konvekční stability hvězdy. Stelární pulsace a stabilita.

Závěrečná stadia vývoje hvězd.
Základní údaje o hvězdách a jejich systémech, galaxie. Klasické hvězdy. Bílí trpaslíci a Chandrasekharova mez. Neutronové hvězdy, LOV mez, černé díry. Stavové rovnice pro chladnou hmotu a jejich integrace. Vývoj hvězd (scénář).

Relativistická kosmologie.
Základní observační údaje o vesmíru jako celku - rozložení hmoty ve vesmíru, Hubbleův vztah, reliktní záření, "big bang". Popis "kosmické tekutiny", homogenita a izotropie vesmíru a zavedení synchronního souřadného systému. Prostorová geometrie na nadplochách homogenity a úplná 4-rozměrná geometrie, Robertsonova-Walkerova metrika. Role látky a záření v různých obdobích vývoje vesmíru. Einsteinovy rovnice a základní kosmologické modely - kvalitativní diskuse. Friedmannovy kosmologické modely (explicitní řešení). Kosmologický rudý posuv. Reliktní záření a počáteční stadia vývoje vesmíru (scénář). Problémy standardního kosmologického modelu a jejich možná řešení (přehled). Otázka skalárního pole a inflační kosmologie; pojem "multiversa" a antropický princip. Perturbace kosmologických modelů, vznik kosmických struktur.

Vybraná pokročilejší témata.
Přesná řešení Einsteinových rovnic, jejich generace a interpretace. Počáteční problém v obecné relativitě, hamiltonovský formalismus. Globální techniky, kauzální a asymptotická struktura prostoročasu. PPN formalismus a experimentální testy teorií gravitace. Gravitace ve vyšších dimenzích, kvantování gravitačního pole, základní pojmy teorie strun.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK