PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I - NTMF031
Anglický název: Statistical Physics of Quantum Many-particle Systems I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Je korekvizitou pro: NTMF032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Kvantová statististická mechanika, druhé kvantování a Fockův prostor, ideální a neideální kvantové plyny, dvoučásticové interakce. Poruchová teorie pro interagující systémy, Matsubarův formalismus, analytické vlastnosti poruchové řady a Greenovy funkce. Feynmanovy diagramy, Dysonova a Betheho-Salpeterova rovnice, Wardovy identity a jednoduché aproximace. Interagující elektrony v kovech, mikroskopické základy teorie Fermiho kapaliny. Pro 1. a 2. roč. TF a FPL a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

G. D. Mahan, Many-Particle Physics, Plenum Press, New York 1990.

Ch. Enz: A course of many-body Theory Applied to Solid State Physics, Spúringer-Verlag, Berlin 1982.

J. W. Negele, H. Orland, Quantum Many-Particle Physics, Addison-Wesley Publishing House, Redwood City, 1988.

W. Nolting: Viel-Teilchen Theorie, Springer-Verlag, Berlin 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

Zkouška je ústní. Každý student dostane tři otázky, z nichž jedna je početního charakteru, aby student prokázal zvládnutí použitý naučeného formalismu. Požadavky ke zkoušce se kryjí se sylabem a dostupným skriptem s omezením na skutečně probranou látku v kursu. K získání zkoušky je třeba zvládnout početní otázku a alespoň jednu metodickou otázku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

Nerelativistická kvantová dynamika, Fockův prostor a druhé kvantování; interagující fermiony, bosony; modelové hamiltoniány interagujících systémů v teorii pevných látek: elektron-elektronová a elektron-fonová interakce.

Interakční representace, S-matice, Greenovy funkce, Wickův teorém; Feynmanovy diagramy, polarizační operátor, vlastní energetická část, Dysonova rovnice.

Poruchová teorie pro konečné teploty, Matsubarovy frekvence; klastrový rozvoj pro termodynamický potenciál; analytické vlastnosti Greenových funkcí a sumace přes Matsubarovy frekvence, teorém souvislých klastrů.

Časové Greenovy funkce pro nenulovou teplotu, Keldyšův-Schwingerův formalismus.

Grafická reprezentace poruchového rozvoje, Feynmanovy diagramya jejich klasifikace, renormalizace poruchového rozvoje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK