PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů II - NTMF032
Anglický název: Statistical Physics of Quantum Many-particle Systems II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Silně interagující částice, těsnovazební modely, elektron-elektronová a elektron-fononová interakce. Selfkonzistentní aproximace pro silně korelované elektrony: funkcionální integrál a metoda sedlového bodu, statické aproximace, teorie středního pole a limita velkých dimenzí. Kvantové dynamické jevy: Kondův jev a formování lokálních magnetických momentů, teorie magnetismu v tranzitivních kovech. Mikroskopická teorie supravodivosti. Exaktně řešitelné modely - Betheho ansatz pro korelované elektrony. Pokračování přednášky TMF031 Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

G. Rickayzen: Green's Functions and Condensed Matter, Academic Press, London 1984.

G. D. Mahan: Many-Particle Physics, Plenum Press, New York 1990.

J. W. Negele, H. Orland: Quantum Many-Particle Physics, Addison-Wesley Publishing House, Redwood City, 1988.

A. M. Zagoskin: Quantum Theory of Many-Body Theory Applied to Solid-State Physics, World Scientific, Singapore 1992.

W. Nolting: Viel-Teilchen Theorie, Springer-Verlag, Berlin 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

Zkouška je ústní. Každý student dostane tři otázky, z nichž jedna je početního charakteru, aby student prokázal zvládnutí použitý naučeného formalismu. Požadavky ke zkoušce se kryjí se sylabem a dostupným skriptem s omezením na skutečně probranou látku v kursu. K získání zkoušky je třeba zvládnout početní otázku a alespoň jednu metodickou otázku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (11.10.2017)

Jednoduché aproximace v modelech interagujících elektronů, Hartreeho-Fockova aproximace, T-matice, aproximace náhodných fází (RPA); Wardovy identity, Schwingerov-Dysonova Betheho-Salpeterovy rovnice, vrcholové funcke a parketové rovnice.

Teorie lineární odezvy, Kubova formule, Kramersovy-Kronigovy relace a disipačně-fluktuační teorém; elektrická vodivost.

Landauova teorie Fermiho kapaliny; kvazičástice a jejich interakce, normální Fermiho kapalina, rovnovážné a nerovnovážné vlastnosti; mikroskopická motivace, Landauovy parametry.

Teorie supravodivosti; elektron-fononová interakce a Cooperova nestabilita, základy BCS teorie supravodivosti, Nambuův formalismus, parametr uspořádání a termodynamika supravodičů; tunelování elektronů a Josephsonův jev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK