PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do obecné lingvistiky - NPFL063
Anglický název: Introduction to General Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je korekvizitou pro: NPFL064
Je neslučitelnost pro: NPFX063
Je záměnnost pro: NPFX063
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2010)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními vlastnostmi lidského jazyka, jeho strukturou, vývojem, místem ve společnosti, atd. Kurz dále představuje lingvistiku jako vědu, její historii a metodologii, se zaměřením na strukturní lingvistiku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Hana, Ph.D. (10.06.2019)

Pro získání zápočtu je nutno:

  • odevzdat všechny (typicky 4) domácí úkoly
  • napsat článek na vybrané téma

Zkouška je písemná (je možno nahlížet do poznámek nebo libovolné literatury).

Více viz webová stránka předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2010)

V. Fromkin, R. Rodman, N. Hyams: An Introduction to Language. 8th edition or later; preferably the International edition of 8th edition, Heinle, 2006.

D. Crystal: The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press; 1997

A.Erhart, Základy jazykovědy, SPN Praha 1990.

Fr. Čermák, Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky), Pražská imaginace Praha, 1994, 1. vydání; 1997, 2. vydání, 2001, 3. vydání Karolinum

J.Černý, Dějiny lingvistiky, Votobia Olomouc, 1997.

J.Černý, Úvod do studia jazyka, Rubico Olomouc 1998.

E. Hajičová - P. Sgall - J. Panevová, Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, Svazek 1: Teoretická lingvistika. Karolinum: Praha 2002.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Hana, Ph.D. (10.06.2019)

Známka je odvozena z následujícího:

  • domácí úkoly (20%)
  • článek (30%)
  • zkouška (40%)
  • aktivní účast v diskuzích (10%)

Zkouška je písemná (je možno nahlížet do poznámek nebo libovolné literatury).

Více viz webová stránka předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2010)

1. Sémiotika, vlastnosti znakových systémů a specifikum jazykových znaků. Jazyková typologie.

2. Fonetika: Klasifikace hlásek, mezinárodní fonetická abeceda (IPA). Fonetický systém češtiny a angličtiny. Prozodie. Kategorické vnímání.

3. Fonologie: Fonotaktika, fonologická pravidla.

4. Morfologie: Morfémy a jejich klasifikace, morfologické procesy.

5. Syntax: Frázové a závislostní gramatiky. Strukturní víceznačnost. Valence, shoda, slovosled, příklonky. Základní přehled gramatických formalizmů (Government and Binding, HPSG, kategoriální gramatiky).

6. K dějinám lingvistiky: Předchůdci strukturní lingvistiky (mladogramatická škola). Ferdinand de Saussure jako zakladatel strukturní lingvistiky. Glosématika - Kodaňský lingvistický kroužek.

7. Funkční lingvistika z pohledu Pražského lingvistického kroužku (funkce jazyka, různá pojetí, systém opozic, asymetrický dualismus a vztah formy a funkce).

8. Pražský lingvistický kroužek - pohled sociolingvistický, aktuální členění a slovosled.

9. Sémantika a pragmatika: Význam slov a vět. Formální modely významu. Kontext.

10. Historická lingvistika: Typy jazykových změn, rekonstrukce jazyků. Jazykové rodiny. Vývoj češtiny a angličtiny. Postoje k vývoji jazyka.

11. Psycholingvistika: Jazyk a mozek, afázie. Osvojování jazyka. Metody psycholingvistického výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK