PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická propedeutika - NPEP606
Anglický název: Pedagogic Propaedeutics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Neslučitelnost : NPEP302
Záměnnost : NPEP302
Je neslučitelnost pro: NPEP302
Je záměnnost pro: NPEP302
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (26.04.2019)
Předmět je zaměřen na základní orientaci studentů v problematice školní praxe. Obsahovou náplň tvoří témata zaměřená na praktickou aplikaci pedagogických poznatků ve vyučování. Studenti získávají jak teoretické poznatky, tak i praktické dovedností z oblasti práce se třídou – příprava na výuku, možné formy individualizace výuky, formativní i sumativní hodnocení žáků apod. Součástí semináře je také seznámení se základními kurikulárními dokumenty a způsoby vedení dokumentace o žácích a třídě. Účastníci semináře jsou vedeni k diskuzi nad předloženými problémy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (04.02.2020)

Předmět je vyučován až od akademického roku 2021/2022.

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou vzhledem k praxi nejvýše dvě absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním náhradních úkolů.

2. Písemné vypracování tří úkolů v předepsaných termínech. Úkoly:

a) hospitační záznam z pedagogické praxe,

b) příprava na vyučovací hodinu,

c) příprava a vyhodnocení písemné práce,

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (26.04.2019)

Školské dokumenty a současné kurikulární dokumenty pro ZŠ a gymnázium.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2017.

Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2009.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007.

Skalková J.: Obecná didaktika. Grada, Praha, 2007.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (26.04.2019)

Základní školské a kurikulární dokumenty.

Práce třídního učitele, dokumentace třídy.

Organizace práce třídy, metody výuky včetně užití technologií.

Příprava, realizace a hodnocení výukového procesu.

Motivace žáků.

Individualizace práce ve třídě.

Hodnocení žáků (sumativní i formativní).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK