PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klasická elektrodynamika - NOFY026
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY026/
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (26.04.2004)
Přednáška navazující na OFY018. Maxwellovy rovnice. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Metody řešení. Elektromagnetické záření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Přednáška navazující na OFY018. Maxwellovy rovnice. Statické, stacionární a kvazistacionární přiblížení. Metody řešení. Elektromagnetické záření.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Zápočet ze cvičení k tomuto předmětu je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce.

Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů. Během semestru se budou konat dvě písemky (2 x 40 bodů) a budou zadány dvě domácí úlohy (2 x 10 bodů).

Body bude možno získat i za řešení jedné písemné práce zadávané jako písemná část zkoušky.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, 1985

Fišer K., Novotný D.: Příklady z teorie elektromagnetického pole I, II, UJEP 1991

Feynman R. P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, 2015

Griffiths D. J.: Introduction to Electrodynamics, CUP 2017

Zangwill A.: Modern Electrodynamics, CUP 2013

Jackson J.D.: Classical Electrodynamics, Wiley, 1998

Landau L.D., Lifshitz E.M.: Course of Theoretical Physics vol. 2 - The Classical Theory of Fields, Butterworth-Heinemann 1975

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (18.02.2019)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky může být odpuštěna, pokud student dosáhne během semestru 90 bodů (viz podmínky pro získání zápočtu).

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Tři příklady u písemné části budou vybrány z těchto témat:

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky a chování na rozhraní prostředí. Silové působení v elektrostatice, elektrická část Maxwellova tensoru.

Magnetostatické pole proudů a permanentních magnetů, Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole a vektorový potenciál v stacionárním a kvazistacionárním přiblížení, elektromagnetická indukce. Lorentzova síla, magnetická část Maxwellova tensoru.

Kalibrační transformace. Řešení Maxwellových rovnic představující vlny. Chování vln na rozhraní. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti), přenos výkonu elektromagnetickým polem. Pole pohybujícího se náboje. Relativistický popis.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (04.01.2018)
Vektorová analýza a parciální diferenciální rovnice.

Skalární, vektorové a tenzorové pole. Fyzikální pole.

Diferenciální operátory. Integrální věty. Symetrie. Křivočaré souřadnice.

Lineární polní rovnice eliptického, parabolického a hyperbolického charakteru.

Okrajové a počáteční podmínky. Greenova funkce.

Statická, stacionární, kvazistacionární a vlnová řešení Maxwellových rovnic.

Mawellovy rovnice. Materiálové vztahy. Lorentzova síla. Zákony zachování (náboje, energie, hybnosti, momentu hybnosti). Speciálně relativistický zápis rovnic.

Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál. Okrajové podmínky. Jednoznačnost řešení. Multipólový rozvoj.

Magnetostatické pole. Magnetické pole v stacionárním a kvazistacionárním přiblížení. Biotův-Savartův zákon. Skin-efekt.

Elektromagnetický potenciál. Cejchovací transformace. Hertzův vektor. Retardované a avanceované potenciály.

Vlny a záření. Rovinná vlna ve vakuu, dielektriku a vodivém prostředí a na jejich rozhraní. Hertzův dipól. Vlnovod a elektromagnetický rezonátor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK