PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z matematiky III - NMUM511
Anglický název: Mathematics Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Třetí pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy na střední škole pod vedením zkušeného fakultního učitele.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň ve 12 výukových hodinách matematiky (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat alespoň 12 samostatných výstupů (odučit 12 vyučovacích hodin matematiky).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se povinného reflektivného semináře k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe).

5. Písemně vypracovat analýzu jedné odučené hodiny a odevzdat ji konzultantovi.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (15.04.2016)

Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program.

Aktuální školské zákony a dokumenty, učebnice a sbírky úloh podle požadavků školy, resp. fakultního učitele.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.01.2016)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele a také ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. Vykoná nejméně 12 samostatných výstupů, tj. odučí alespoň 12 hodin, a absolvuje nejméně 12 hospitací. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.).

Součástí předmětu je povinný seminář věnovaný reflexi pedagogické praxe (termín a místo konání budou upřesněny před zahájením praxe). Student dále vypracuje k zápočtu písemnou analýzu jedné odučené hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK