PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy zobrazovacích metod - NMUM303
Anglický název: Introduction to Projection Methods
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NUMP009
Záměnnost : NUMP009
Anotace
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)

Seminář zaměřený na rovnoběžné promítací metody a lineární perspektivu; modelování na počítači, aplikace v malířství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je písemná, avšak v případě, že písemná část bude hodnocena na hranici prospěla(a)/neprospěl(a), bude

ještě následovat ústní zkoušení.

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

  • Kadleček, J. - Malechová, I.: Základy zobrazovacích metod, Praha, Matfyzpress, 1996
  • Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991
  • Učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro gymnázia

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (09.10.2017)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

Stereometrie, řešení prostorových úloh. Rovnoběžné promítání (porovnání se

středovým), invarianty. Volné rovnoběžné promítání. Specifické vlastnosti

pravoúhlého promítání. Osová afinita. Obraz kružnice v osové afinitě. Mongeovo

promítání, úlohy s jednoduchými tělesy s podstavou v nepromítací rovině.

Kosoúhlé promítání, obrazy jednoduchých těles s podstavou v průmětně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK