PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy zobrazovacích metod - NMUM303
Anglický název: Introduction to Projection Methods
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMTM303, NMUM817, NUMP009
Záměnnost : NMTM303, NMUM817, NUMP009
Je neslučitelnost pro: NMUM817, NUMP009, NMTM303
Je záměnnost pro: NUMP009, NMTM303, NMUM817
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
Seminář zaměřený na rovnoběžné promítací metody a lineární perspektivu; modelování na počítači, aplikace v malířství.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (07.10.2020)

Zkouška je písemná, avšak v případě, že písemná část bude hodnocena na hranici prospěla(a)/neprospěl(a), bude

ještě následovat ústní zkoušení.

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (07.10.2020)

Doporučená literatura:

Pomykalová E. Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.

Libovolné další učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro střední školy

Kadleček,J. - Malechová,I.: Základy zobrazovacích metod, Matfyzpress, Praha, 1996

Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (07.10.2020)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (07.10.2020)

Rovnoběžné promítání (porovnání se středovým), invarianty. Volné rovnoběžné promítání. Specifické vlastnosti

pravoúhlého promítání.

Osová afinita. Obraz kružnice v osové afinitě.

Mongeovo promítání, úlohy s jednoduchými tělesy s podstavou v promítací rovině.

Kosoúhlé promítání, obrazy jednoduchých těles s podstavou v průmětně.

Lineární perspektiva - základní pojmy, invarianty, specifické vlastnosti, zobrazení jednoduchých těles.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK