PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický proseminář I - NMUM161
Anglický název: Introductory seminar on mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/studium/proseminar/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
M Bc. MZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMTM161
Záměnnost : NMTM161
Je neslučitelnost pro: NMTM161
Je záměnnost pro: NMTM161
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
Výběrový seminář je určen pro studenty prvního ročníku. Jeho cílem je procvičit středoškolskou matematiku a upevnit základní matematické dovednosti (zejména elementární funkce, rovnice, analytická geometrie, komplexní čísla, důkazové techniky). Posilováno bude exaktní matematické vyjadřování, rozvíjeno myšlení, diskutovány symbolické zápisy a jejich jazyková interpretace apod. Řešeny budou zajímavé a netradiční příklady.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Požadavky k získání zápočtu:

1. Účast na seminářích, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absenci nahradit vypracováním domácí práce.

2. Aktivní účast (plnění průběžných úkolů, vystoupení v hodinách apod.) nebo napsání závěrečné písemné práce s úspěšností alespoň 60 %. Písemná práce proběhne v jednom řádném a jednom náhradním termínu. Termíny písemných prací stanoví vyučující příslušné paralelky alespoň 14 dní předem.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Současné středoškolské učebnice matematiky a sbírky úloh.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Seminář, domácí úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)
  • Funkce - definice a vlastnosti elementárních funkcí, grafy funkcí.
  • Řešení rovnic - metody řešení algebraických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic.
  • Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar, aritmetické operace, rovnice.
  • Kombinatorika.
  • Jazyk matematiky - formulace definic, axiomů, vět, důkazů, typy důkazů, důkazové techniky.
  • Zajímavé příklady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK