PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Stereometrie - NMTM205
Anglický název: Stereometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM205
Záměnnost : NMUM205
Je neslučitelnost pro: NMUM205
Je záměnnost pro: NMUM205
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (03.06.2019)
Předmět je zaměřen na vlastnosti geometrických útvarů a zobrazení v třírozměrném eukleidovském prostoru, prohlubuje a rozšiřuje středoškolskou látku ze stereometrie. Při odvozování vztahů, jejich dokazování i v úlohách je používán zejména syntetický přístup.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (28.09.2021)

Předmět je zakončen zápočtem ze cvičení a zkouškou. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu - prezenční výuka:

1. Aktivní účast na cvičení (včetně používání rýsovacích pomůcek), povoleny jsou tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním seminárních úkolů. Zadání úkolů a vzorová řešení některých z nich budou postupně zveřejněna na https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~robova/NMTM205-vystaveno/.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Podmínky získání zápočtu - distanční výuka:

1. Průběžné řešení úkolů zadaných na cvičeních (ZOOM). Zadání úkolů a vzorová řešení některých z nich budou postupně zveřejněna na https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~robova/NMTM205-vystaveno/.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
 • Kadleček, J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Praha: Prometheus, 1996.

 • Kislev, A. P.: Kiselev's Geometry/Book II. Stereometry. El Cerrito, Calif.: Sumizdat, 2008.

 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia - stereometrie. Praha: Prometheus, 2008.

 • Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii. Praha: MÚ AV ČR, 1996.

 • Eukleides: Základy. Přeložil F. Servít, Praha: JČM, 1907.

 • Hejný, M.: Aj geometria naučila člověka myslieť. Bratislava: SPN, 1990.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (28.09.2021)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška je ústní a má formu odborného kolokvia. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Materiály k přednáškám budou vyvěšeny na https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~robova/NMTM205-vystaveno/.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (28.09.2020)
 • Základní vlastnosti geometrických útvarů v prostoru.

 • Základní stereometrické věty a jejich důkazy (rovnoběžnost a kolmost přímek i rovin).

 • Polohové a metrické vlastnosti prostorových útvarů (řezy mnohostěnů, vzdálenosti, odchylky).

 • Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání.

 • Tělesa a jejich vlastnosti, zvláště mnohostěny; Eulerova věta, Cavalieriho princip.

 • Geometrická zobrazení v prostoru (shodnosti, podobnosti).

 • Využití stereometrických poznatků, konstrukční úlohy v prostoru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK