PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické modelování problémů elektrotechniky - NMNV462
Anglický název: Numerical Modelling of Electrical Engineering Problems
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Třída: M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMOD024
Záměnnost : NMOD024
Je záměnnost pro: NMOD024
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (13.04.2015)
Přednáška se zaměřuje na výpočet nelineárního stacionárního magnetického pole, na stacionární úlohu sálání tepla, na nelineární anizotropní vedení tepla, na nestacionární úlohu vedení tepla a na časově periodické Maxwellovy rovnice. Budeme se zabývat existencí a jednoznačností řešení a diskretizací pomocí metody konečných prvků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KNM (07.04.2015)

Student získá přehled o technikách dokazování existence a jednoznačnosti řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic a o jejich řešení metodou konečných prvků. Dále se student seznámí s matematickým modelování polovodičových součástek a s bilanční metodou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: T_KNM (07.04.2015)

Křížek M., Segeth K.: Numerické modelování problémů elektrotechniky. Praha, Karolinum, 2001.

Křížek M., Neittaanmaki P.: Finite Element Approximation of Variational Problems and Applications. Harlow, Longman, l990.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. (26.02.2018)

Zkouška proběhne ústní formou v rozsahu probrané látky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (13.04.2015)

Přednáška poskytuje přehled o technikách dokazování existence a jednoznačnosti řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic a o jejich řešení metodou konečných prvků. Použijeme metodu monotónních operátorů, potenciální operátory a budeme se zabývat především otázkou existence a jednoznačnosti řešení, diskretizací pomocí metody konečných prvků a konvergencí této metody. Pro numerické řešení konkrétních nelineárních úloh z technické praxe budeme používat matematické pojmy jako např. Banachovy prostory, slabá konvergence, monotónní operátory atd. Půjde zejména o aproximace modelů sálání tepla a rozložení elektrického, magnetického a teplotního pole v elektrických strojích točivých a transformátorech metodou konečných prvků. Hlavní důraz bude kladen na otázky existence a jednoznačnosti řešení spojitého a diskretizovaného problému, otázky konvergence a algoritmizace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (02.05.2018)

Lineární eliptické parciální diferenciální rovnice druhého řádu, slabá formulace, Laplaceův operátor, základy metody konečných prvků. Výklad bude přizpůsoben posluchačům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK