PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mechanika kontinua - NGEO078
Anglický název: Continuum Mechanics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Mechanika kontinua je dnes teoretickým základem pro řešení velkého množství fyzikálních problémů a uplatňuje se stejně v základním vědeckém výzkumu jako v inženýrských a průmyslových aplikacích. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s teorií mechaniky kontinua způsobem, který jim umožní rychlou orientaci v široké škále možných aplikací a poskytne jim solidní základ pro případnou práci v tomto oboru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti mechaniky kontinua, včetně aplikací na konkrétní problémy reálného světa

Literatura
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

  • Z. Martinec, Continuum mechanics, http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Martinec-ContinuumMechanics.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

1. Geometrie deformace. Lagrangeovský a eulerovský popis. Deformační gradient. Posunutí a tenzor deformace.

2. Materiálová a prostorová časová derivace. Reynoldsův transportní teorém.

3. Objemové a povrchové síly. Tensor napětí.

4. Základní zákony zachování v globálním a lokálním tvaru: rovnice kontinuity, pohybová rovnice, symetrie tensoru napětí.

5. Základní konstitutivní vztahy, elastická, viskózní a plastická deformace.

6. Zákon zachování energie. Entropie. Disipace mechanické energie. Termální konvekce.

7. Matematicky korektní formulace problémů mechaniky kontinua. Hraniční podmínky.

8. Předpjatá prostředí, termální napětí, fázové přechody.

9. Úprava základních 3d vztahů pro tenké vrstvy: membrány, aproximace mělké vody apod.

10. Aplikace: proudění oceánů a atmosféry, pomalé deformace ledu a hornin, sypké a lámavé materiály, viskoelastické kapaliny apod.

11. Numerické metody řešení - přehled.

12. Otevřené problémy mechaniky kontinua.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK