PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektronová mikroskopie - NFPL115
Anglický název: Electron Microscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (25.04.2014)
Kinematická a dynamická teorie difrakce rychlých elektronů, dynamická teorie vzniku kontrastu na poruchách v krystalech. Základy vysokorozlišovací transmisní elektronové mikroskopie (HRTEM) a difrakce elektronů ve sbíhavém svazku (CBED. Základy moderních analytických metod v TEM. Pro 4., 5. roč. a PGDS.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (17.04.2014)

B.Smola: Transmisní elektronová mikroskopie ve fyzice pevných látek, skriptum SPN, Praha 1983.

M. Karlík: Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, ČVUT, Praha 2011.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (25.04.2014)

1. Kvantově mechanické řešení difrakce rychlých elektronů v periodickém potencialu krystalu, Bornova

aproximace, přiblížení pro vysokoenergetické elektrony, extinkční hloubka, odchylka od Braggovy polohy, intenzita difraktovaného svazku, meze platnosti kinematické aproximace, difrakce v porušeném krystalu.

2. Dynamická teorie difrakce, Darwinova representace řešení, dvousvazková aproximace, reprezentace Blochových funkcí, fenomenologické řešení normální a anomální absorpce, základy mnohasvazkové teorie difrakce elektronů, systematické reflexe.

3. Maticová formulace dynamické teorie vzniku kontrastu na poruchách kryst mříže, kontrast na plošných poruchách, vrstevné chyby, antifázová rozhraní, hranice zrn a fázová rozhraní, kontrast na dislokacích, obraz dislokací v reálných krystalech, kontrast na částicích a precipitátech.

4. Fázový kontrast, základy teorie přenosu kontrastu v elektronovém mikroskopu, Scherzerův vzorec a ohnisko, simulace přímého zobrazení mříže.

5. Difrakce z vybrané plochy a mikrodifrakce elektronů, CBED, úhlová závislost rozložení intenzity v difr. stopách, určení tloušťky vzorku a extinkční hloubky, projevy prvků symetrie a reflexí z vzšších Laueho zon (linie HOLZ) v CBED.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK