PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální elektronika povrchů - NEVF170
Anglický název: Physical Electronics of Surfaces
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NEVF119
Je záměnnost pro: NEVF119
Anotace -
Vliv geometrické struktury a čistoty pevné látky na její elektronovou strukturu. Rozdíl mezi povrchem a objemem. Výstupní práce a elektronická interakce pevné látky s okolím - emise elektronů, jevy na kontaktech a PN přechodech. Vodivost kovů a polovodičů, vedení proudu v kontaktech a PN přechodech.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno průběžnou účastí na a aktivitou při cvičeních.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování zápočtu.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (04.06.2020)
Literatura -

[1] Tomková E.:

[2] Eckertová L.: Elektronika povrchů, SPN Praha 1983 (skripta).

[3] Eckertová L. a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha 1992.

[4] Zangwill A.: Physics at Surfaces, Cambridge University Press, Cambridge 1988.

[6] Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985.

[7] Zolotoyabko Emil, Introduction to Solid State Physics for Material Engineers, Viley-VCH Verlag GmBH, 2021.

[8] Baiser A.: Úvod do moderní fyziky.

[10] Davison S. G., Steslicka M.: Basic theory of Surface States, Clarendon Press, Oxford 1992.

[11] Eckertová L. a kol.: Metody analýzy povrchů - elektronová spektroskopie, Academia, Praha 1990.

[12] Eckertová L. a kol.: Metody analýzy povrchů - elektronová mikroskopie a difrakce, Academia, Praha 1996.

[13] MacLaren J. M. et al.: Surface Crystallographic Information Service - a Handbook of Surface Structures, D. Reidel Publishing Comp., Lancaster 1988.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a student dostává typicky tři otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (04.06.2020)
Sylabus -

1) Geometrická struktura a čistota pevné látky. Vliv na elektronickou strukturu..

2) Změny struktury na povrchu PL a jejich význam pro interakci PL s okolím. Povrchové stavy.

3) Výstupní práce jako parametr pro interakci povrchů dvou PL v kontaktu.

4) Výstupní práce jako parametr pro výstup elektronů do vakua, emise.

5) Koncentrace elektronů v PL, Sommerfeldova teorie, její použití pro vodivost polovodičů a emisi elektronů, limity platnosti. Fermiho energie a elektrochemický potenciál.

6) Vodivost kovů.

7) Vodivost polovodičů, teplotní závislost, pohyblivost elektronů. Polovodič v rovnováze a při narušení rovnováhy.

8) Kontakty dvou povrchů: kov - kov, kov - polovodič a dvou polovodičů (PN přechod) v klidu.

9) Vedení proudu v kontaktech a PN přechodu.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK