PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky (Z) II - NDFY011
Anglický název: Didactics of Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Korekvizity : NDFY010
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Diagnostika fyzikálních vědomostí a dovedností. Prostředky výuky (učebny, pomůcky, literatura). Klíčové fyzikální pojmy a jejich vytváření ve výuce fyziky. Intuitivní představy žáků a výuka fyziky. Mezipředmětové vazby fyziky a přírodovědných předmětů. Péče o nadané žáky. V seminářích se studenti učí provádět hodnocení výsledků výuky fyziky, zpracovávají konkrétní ukázky zkoušek, analyzují různé postupy zavádění klíčových pojmů.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)

Kašpar,E. a kol.: Didaktika fyziky. Obecné otázky. Praha, SPN 1978

Fenclová,J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha, SPN 1984

Janás,J.: Kapitoly z didaktiky fyziky. MU Brno 1996

Vachek,J. - Lepil,O.: Modelování a modely ve vyučování fyzice. Praha,SPN 1980

Chráska,M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999

Učebnice fyziky pro základní školy

Časopisy: Matematika, fyzika, informatika Učitel matematiky, fyziky , informatiky

Doplňková literatura

Janovič.a kol.: Didaktika fyziky. Bratislava, MFF UK 1990

Janás,J. a kol.: Konkrétní didaktika fyziky I.Praha, SPN 1987

Janás,J. - Máca,B.: Konkrétní didaktika fyziky II. Praha, SPN 1989

Hniličková,J. a kol.: Didaktické testy a jejich statistické zpracování.Praha, SPN 1972

Hrabal,V. a kol.: Testy a testování ve škole. Praha, PdF UK 1992

Půlpán,Z.: Základy sestavování a klasického vyhodnocování didaktického testu. Hradec Králové, Kotva 1991. Praha,SPN 1980

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)

1. Diagnostika vědomostí a dovedností. Význam diagnostiky z hlediska učitele, z hlediska žáka a z hlediska tvorby projektů výuky fyziky. Požadavky na kvalitní zkoušku. Ústní zkouška. Písemná zkouška. Didaktický test. Experimentální zkouška. Hodnocení výsledků zkoušek.

2. Didaktické prostředky ve výuce fyziky.

a) Učebnice fyziky Hodnocení kvality učebnice z různých hledisek. Kriteria volby z alternativních učebnic. Různé možnosti využití učebnic ve výuce. Pomocná a doplňková literatura pro učitele i pro žáky.

b) Učební pomůcky Klasifikace učebních pomůcek a možnosti jejich využití. Pomůcky demonstrační a žákovské. Učebna a kabinet fyziky.

c) Počítače ve výuce fyziky.

3. Konkrétní didaktické otázky výuky fyziky. Klíčové pojmy a jejich vytváření ve výuce fyziky na ZŠ. Měření fyzikálních veličin. Fyzikální definice. Fyzikální zákony. Fyzikální teorie. Intuitivní představy žáků a výuka fyziky na ZŠ. Modely ve výuce fyziky na ZŠ.Terminologie školské fyziky.

4. Mezipředmětové vazby. Koordinace, výuky fyziky s výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Integrace přírodovědných předmětů. Návaznost na první stupeň ZŠ. Příprava pro výuku fyziky na SŠ.

5. Péče o nadané žáky Fyzikální olympiáda, Archimediáda. Mimoškolní formy fyzi- kálního vzdělávání. Individuální přístup k nadaným žákům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK