PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie - NBCM035
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/burda/tt.htm
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Atomová a molekulová hmotnost, isotopy, ekvivalent, sytnost, vaznost. Roztoky, koncentrace, stechiometrické výpočty. Stavové funkce, parciální molární veličiny, chemický potenciál. Fázové rovnováhy, chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta, vliv teploty, atd.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Vacík J. Obecná chemie, SPN Praha 1986

Moore W.J. Fyzikální chemie, SNTL Praha 1979

Gažo J. Všeobecná a anorganická chémia, ALFA Bratislava 1974. Bareš J., Černý Č., Fried V., Pick J. Příklady z fyzikální chemie, SNTL Praha 1979

Cotton F.A., Wilkinson G. Anorganická chemie, Academia Praha 1973

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je písemná a ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)
1. Úvod do obecné chemie.
Hmota, její vlastnosti a formy existence; základní charakteristiky látek. Základní chemické zákony.

2. Struktura atomů.
Jádro a jeho struktura; radioaktivita; jaderné reakce. Elektronový obal; vlnově mechanický popis AO. Výstavbový princip - Mendělejevův periodický zákon.

3. Struktura molekul.
Kovalentní vazba - popis VB a MO molekuly vodíku; (- a (-vazby; lokalizace a delokalizace vazeb, hybridizace; polarizace kovalentních vazeb. Iontová vazba; elektronegativita. Dativní vazby donor-akceptor koordinačních sloučenin. Slabé interakce, H-vazby; vazba v biopolymerech.

4. Chemická struktura a vlastnosti látek.
Elektrické a magnetické vlastnosti molekul; optické vlastnosti -optická aktivita; rozptyl, lom a absorpce světla; spektroskopie - atomová a molekulová spektra - rotační, vibrační a elektronová; luminiscence, Ramanova spektra; NMR a ERP.

5. Chemická termodynamika.
Základní pojmy; 1. věta tdn. a její aplikace - tepelné kapacity, entalpie, termochemie; 2. věta tdn. a její aplikace - entropie, Helmholtzova a Gibbsova energie, afinita chemických reakcí; 3. věta tdn.

6. Rovnovážné stavy.
Chemický potenciál; fázové rovnováhy; soustava kapalina-pára; rovnováha na fázovém rozhraní; adsorpční isotermy. Chemická rovnováha; princip dynamické rovnováhy; výpočet rovnovážného složení, stupeň konverse; vliv reakčních podmínek na na stupeň konverse.

7. Elektrochemie.
Rovnováhy v roztocích elektrolytů; ideální a reálné roztoky - aktivita; součin rozpustnosti. Kyseliny a zásady - jejich disociace; disociace vody a pH; hydrolýza solí; pufry. Elektrodové rovnováhy; rovnovážné napětí článků; elektrodový potenciál; koroze kovů.

8. Reakční kinetika.
Základní pojmy; formální kinetika; reakce isolované - řád reakce, 1.,2. a vyšších řádů; simultánní a bočné reakce; závislost rychlostní konstanty na teplotě; katalýza; reakční mechanismy.

9. Skupenské stavy.
Plyny - ideální plyn, jeho stavová rovnice; směsi ideálních plynů; kinetická teorie ideálního plynu; odchylky od ideálního chování - reálné plyny. Tuhé látky - krystalická struktura;symetrie; tání a sublimace. Kapaliny - tenze par; povrchové napětí, viskozita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK