PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - MZ350P03U
Anglický název: Cartography
Český název: Kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Bernhäuserová
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
Mgr. Josef Král
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Jan Šebesta
RNDr. David Trokšiar
Ve slož. prerekvizitě: MZ350P17U, MZ350P17Z
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)
Jednosemestrální kurz kartografie je určen a obsahově přizpůsoben studentům učitelského studia. Kurz je tematicky zaměřen na otázky obecné teorie kartografie (matematické základy kartografických děl, obsah a náplň map, kartografické vyjadřovací prostředky, kartografická generalizace, práce při tvorbě mapy atd.), historické kartografie (dějiny světové kartografie a staré mapy Česka), vazbu na tvorbu a využití map v geografických disciplínách a využití kartografických témat v procesu výuky geografie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

Základní literatura:

BLÁHA, J. D. (2017): Vybrané okruhy z geografické kartografie. UJEP, Ústí nad Labem, 159 s. ISBN 978-80-7561-092-8.

ČAPEK, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. SPN, Praha, 373 s. ISBN 80‒04‒25153‒6.

VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 187 s. ISBN 80‒244‒0270‒X.

 

Doporučená literatura:

HANUS, M. a kol. (2020): Práce s mapou ve výuce. Certifikovaná metodika, www.mapovedovednosti.cz

VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. a kol. (2011): Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 216 s. ISBN 978‒80‒244‒2790‒4.

 

Základní přednášky v SIS, v doporučené literatuře se soustředit na odpřednášená témata.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

Zápočet:

‒      zápočet se uděluje v zápočtovém týdnu, bez zápočtu se nelze zapsat na zkoušku

‒      splnění na základě plnění úkolů v průběhu semestru

‒      nutno splnit 3 úkoly dle zadání a harmonogramu (ve stanovených termínech) a dosáhnout stanovené hranice počtu bodů

‒      body lze kromě úkolů získat i z konceptuálních testů psaných v průběhu semestru a z formativního opravování úkolů spolužáků

‒      nesplnění libovolného z úkolů či jeho okopírování (resp. vypracování jinou osobou, příp. umělou inteligencí) znemožňuje v daném akademickém roce získat zápočet

‒      některé z úkolů se odevzdávají povinně v papírové formě do schránky v budově na Albertově 6 k tomuto účelu určené (u kanceláře č. 350)

‒      v odůvodněných případech (předložení lékařské zprávy, potvrzení o nařízené karanténě, neschopenky, individuálního studijního plánu) se student(ka) na termínech a podobě odevzdávaných úkolů domluví individuálně se cvičící(m)

–      veškeré bližší informace ke cvičením jsou dostupné v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=839

 

 

Zkouška:

‒      podmínkou přihlášení (zápisu) ke zkoušce je splněné podmínky zápočtu, resp. jeho udělení

‒      vlastní zkouška probíhá písemnou formou s možností ústního dozkoušení (každopádně při získání bodového limitu 60–69 bodů, k rozhodnutí mezi hodnocením „dobře“ a nevyhověl“)

‒      písemná zkouška formou testu (uzavřené i otevřené otázky)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (05.10.2023)

1. Kartografie jako vědní obor, definice, klasifikace, instituce, literatura

2. Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení; zkreslení

3. Mapa, kompozice mapy (základní a nadstavbové kompoziční prvky)

4. Kartografické vyjadřovací prostředky (klasifikace mapových značek)

5. Rastr a barva v tematickém obsahu

6. Metody kartografického znázorňování tematického obsahu (13 metod tematické kartografie)

7. Tvorba velikostních stupnic (statistické rozložení, mezní hodnoty intervalů)

8. Obsah mapy: topografický (výškopis, polohopis, popis) a tematický

9. Generalizace (činitele a druhy generalizace)

10. Všeobecné zásady tvorby map

11. Klasifikace map (druhy tematických map)

12. Mapám příbuzná zobrazení: prostorová znázornění, rovinná znázornění

13. Kartografické zpracování map

14. Dějiny kartografie (kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy Česka)

15. Kartografická díla současnosti: vybraná atlasová tvorba Česka, státní mapová díla

16. Užití map: orientace podle mapy, praktické čtení různých druhů map, měření na mapách (kartometrie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK