PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - MZ350P03U
Anglický název: Cartography
Český název: Kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lenka Havelková
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. zeměpis
Ve slož. prerekvizitě: MZ350P17U, MZ350P17Z
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (09.10.2018)
Jednosemestrální kurz kartografie je určen a tematicky zaměřen pro studenty učitelského studia. Kurz je tematicky zaměřen na otázky obecné teorie kartografie (matematické základy kartografických děl, obsah a náplň map, kartografické vyjadřovací prostředky, kartografická generalizace, práce při tvorbě mapy atd.), historické kartografie (dějiny světové kartografie a staré mapy našich zemí), vazbu na tvorbu a využití map v geografických disciplínách a využití kartografických témat v procesu výuky geografie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (09.10.2018)

Základní literatura:

ČAPEK, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. SPN, Praha, 373 s. ISBN 80‒04‒25153‒6.

VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 187 s. ISBN 80‒244‒0270‒X.

 

Doporučená literatura:

VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. a kol. (2011): Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 216 s. ISBN 978‒80‒244‒2790‒4.

 

Základní přednášky v SIS, v doporučené literatuře se soustředit na odpřednášená témata.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (09.10.2018)

Zápočet:

‒      zápočet se uděluje v zápočtovém týdnu, bez zápočtu se nelze zapsat na zkoušku

‒      splnění na základě plnění úkolů v průběhu semestru

‒      nutno splnit 4 úkoly dle zadání a harmonogramu (ve stanovených termínech)

Pokud má student splněny zápočtové úkoly (udělený zápočet) z minulých let, pak musí dopracovat ještě úkol 4 (zadání 2018) 

 

Zkouška:

‒      podmínkou přihlášení (zápisu) ke zkoušce je splněné podmínky zápočtu, resp. jeho udělení

‒      vlastní zkouška probíhá písemnou formou s možností ústního dozkoušení (při získání bodového limitu 60–69 bodů, k rozhodnutí mezi hodnocením „dobře“ a nevyhověl“

‒      písemná zkouška formou testu (uzavřené i otevřené otázky)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (09.10.2018)

1.    Kartografie jako vědní obor, definice, klasifikace, instituce, literatura

2.    Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení; zkreslení

3.    Všeobecné zásady tvorby map

4.    Klasifikace map (druhy tematických map)

5.    Kompozice mapy (základní a nadstavbové kompoziční prvky)

6.    Kartografické vyjadřovací prostředky (klasifikace mapových značek)

7.    Obsah mapy: topografický (výškopis, polohopis, popis) a tematický

8.    Generalizace (činitele a druhy generalizace)

9.    Metody kartografického znázorňování tematického obsahu (13 metod tematické kartografie)

10.  Rastr a barva v tematickém obsahu

11.  Tvorba velikostních stupnic (statistické rozložení, mezní hodnoty intervalů)

12.  Mapám příbuzná znázornění: prostorová znázornění, rovinná znázornění

13.  Kartografické zpracování map

14.  Dějiny kartografie (kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí)

15.  Kartografická díla současnosti: vybraná atlasová tvorba Česka, státní mapová díla

16.  Užití map: orientace podle mapy, praktické čtení různých druhů map, měření na mapách (kartometrie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK