PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie člověka a populační vývoj - MZ340P722
Anglický název: Human Ecology and Population Development
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P72
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Neslučitelnost : MZ340P72
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2010)

Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou celků.

První část je věnovaná ekologii člověka z pohledu geografie
a druhá část sociální demografii a zákonitostem populačního vývoje.

Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli významu populace a vzájemných vazbám ve společnosti.

V přednáškách je důraz kladen na propojenost teorie a praxe,
seznámení s postupy a výsledky relevantních výzkumných projektů.

Během cvičení studenti zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související s probíranými celky.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (03.10.2010)

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations. New York, Penguin Books 2007.

Golini, A. (ed.): Trends and Problems of the World Population in the XXI Century; 50 years since Rome 1954. Proccedings of the International Conference (Rome 26-28 May 2005), Genus, LXI, No. 3-4. Řím, Universitá Degli Di Roma "La Sapienza" 2005.

Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research; Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London, The Guilford Press 2009.

Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2010)

a) vypracování review zadané literatury, odevzdání v termínu stanoveném vyučujícími

b) spracování dat dle zadaných požadavků, odevzdání v termínu stanoveném vyučujícími

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.10.2010)

1. Úvod do problematiky. Globální problémy a jejich ekologické souvislosti. Ekologie jako přírodní a společenská věda, klasifikace ekologických problémů ve vazbě na člověka. Předmět, struktura a vztah k příbuzným vědám.

2. Vymezení témat a cílů seminární práce. Metody dotazníkových šetření.

3. Chování člověka v prostoru a čase (endogenní a exogenní determinanty lidského chování), charakteristika životního stylu, postmodernismus.

4. "Psychologie" životního prostředí s důrazem na procesy percepce, preference, mobility.

5. Vybrané problémy lidstva - "planetární pojetí".

6. Problematika populačního růstu.

7. Vybrané globální problémy lidstva v průmětu: rozvojový versus rozvinutý, město versus venkov a různorodost vnitřních městských celků - nástin faktorové analýzy.

8. Člověk ve městě - výčet a vysvětlení problémů hyperkoncentrace.

9. Nástroje demografické analýzy - systém a konstrukce demografických ukazatelů, demografická síť. Zdravotní stav obyvatelstva, možnosti jeho hodnocení. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí.

10. Trvale udržitelný život a kvalita životního prostředí a kvalita života člověka, základní pojmy a informační zdroje. Sociální epidemiologie - cíle, směry, terminologie, metody deskriptivní, analytické (prospektivní a retrospektivní) a experimentální (kontrolovaný pokus, dvojitě slepý pokus), relativní a atributivní riziko, odds ratio.

11. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (SZÚ).

12. Dlouhodobý vývoj zdravotního stavu obyvatel světa. Epidemiologické přechody. Diferenciace vztahů člověka a prostředí v rámci Evropy, zdraví obyvatel Evropy v dlouhodobém vývoji, geografie nemocí vyspělých a méně vyspělých zemí v kontextu rozdílných faktorů prostředí.

13. Diferenciace vztahů člověka a prostředí v rámci České republiky z hlediska vývoje a regionální struktury.

14. Zápočtová hodina - prezentace seminárních prací a referátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK