PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ekologie člověka a populační vývoj - MZ340P72
Anglický název: Human Ecology and Population Development
Český název: Ekologie člověka a populační vývoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Je neslučitelnost pro: MZ340P722
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (29.09.2020)

Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou celků.

První část je věnovaná ekologii člověka z pohledu geografie
a druhá část sociální demografii a zákonitostem populačního vývoje.

Cílem předmětu je porozumět významu populace a vzájemných vazeb ve společnosti.

V přednáškách je důraz kladen na propojenost teorie a praxe,
seznámení s postupy a výsledky relevantních výzkumných projektů.

Během cvičení studenti zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související s probíranými celky.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (02.12.2020)

Především vlastní poznámky z přednášek a poskytovaná verze přednáškových prezentací viz SIS

Atlas of Population Health in European Union Regions, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017 https://digitalis.uc.pt/en/livro/atlas_population_health_european_union_regions

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research; Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London, 

The Guilford Press 2009.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
 New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997

Environmental health inequalities in Europe, World Health Organization 2019

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe, EEA Report, No 21/2019
 
 
 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (29.09.2020)

Požadavky na zápočet:

Vypracování a schválení dvou projektů (A a B), teamové projekty max ve dvojicích

povinná ústní prezentace obou projektů 9.11.2020 a 14.12.2020

Projekt A – dle zadání prof. D. Drbohlava. Projekt B – dle zadání prof. D. Dzúrové

 

Požadavek ke zkoušce:

Znalosti odpovídající probrané látce.

Zkouška – 1. termín 4. ledna 2021, 2. termín 11. ledna 2021

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (05.06.2021)

1. Úvod do tématu, požadavky na splnění předmětu

2. Úvod do problematiky. Ekologie jako přírodní a společenská věda. Teorie osobnosti a vybrané pravidelnosti vztahu člověk-prostředí na mikroúrovni

Definice pojmu a pojetí ekologie člověka, teorie osobnosti, „Big Five“ model, procesy vnímání a chování, temperament, typologie podle tělesné stavby, vybrané pravidelnosti chování, vliv věku a životního cyklu, vnímání města, rozdíly ve vnímání podle pohlaví, regionální a sídelní preference obyvatelstva.

3. Člověk v prostředí - mezoúroveň

Moderní versus postmoderní, kulturní vzorce podle vybraných zemí, Inglehart a jeho modernizační teorie, posuny ve formách a stylu – práce, rodinné a sociální vztahy, mentalita národa, „kultura městská versus venkovská“, diferenciace Česka a jeho vybrané „subkultury“.

4. Změna klimatu a environmentální migrace - globální/makro pohled

Stav a vývoj prostředí, klimatická změna, environmentální migrace (EM) – definice, legislativa, tzv. „amenity migration“, EM – počty a prostorová diferenciace, determinanty, podmíněnosti, přístupy k analýze, důležité aspekty EM, migrace jako adaptace, vymýcení mýtů (de Haas), případová studie – Marshallovy ostrovy.

5. Urbanizace, města a problémy rozvoje

K vybraným globálním problémům lidstva, města v ohrožení, Habitat III a „New Urban Agenda“, superdiverzita, slumy, ekonomické aspekty procesu urbanizace, negativní stránky urbanizace, výzvy nového rozvoje, pět klíčových principů řízení rozvoje měst, úspěch možný?

6. Vztah člověka a prostředí v průběhu lidského života. Sociální nerovnosti ve zdraví, koncepty, modely, rizika, strategie.

Zdraví, definice WHO z r. 1949 : nejen nepřítomnost nemoci. Podpora zdraví: činnosti vedoucí k tomu, aby si lidé byli vědomi, že mohou svůj zdravotní stav ovlivnit způsobem života a aby se rozhodli vědomou změnou chování pro ten zdravý.

Nerovnosti ve zdraví - způsobené uspořádáním společnosti a jejími podmínkami, které nemusí být spravedlivé pro všechny. 

Globální rizika. Resilience. Adaptace na životní podmínky. Ekvita. Teorie epidemiologického a zdravotního přechodu. Zdravotní přechod. Teoretické modely životních drah, působení rizikových faktorů v průběhu života. 

7. Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví v rámci Evropy

8. Člověk a prostředí, sociální nerovnosti ve zdraví, Česko

9. Člověk a prostředí v rozvojovém světě

Udržitelná obživa a životní prostředí. Odolnost lidí a výživa. Sociální ochrana a inkluze. Dobré vládnutí.

Člověk v tísni - nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/o-nas

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK