PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekologie člověka a populační vývoj - MZ340P72
Anglický název: Human Ecology and Population Development
Český název: Ekologie člověka a populační vývoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1958
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (11.09.2019)

Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou celků.

První část je věnovaná ekologii člověka z pohledu geografie
a druhá část sociální demografii a zákonitostem populačního vývoje.

Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli významu populace a vzájemných vazbám ve společnosti.

V přednáškách je důraz kladen na propojenost teorie a praxe,
seznámení s postupy a výsledky relevantních výzkumných projektů.

Během cvičení studenti zpracovávají a následně diskutují aktuální témata související s probíranými celky.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

Amedeo, D., Golledge, R. G., Stimson, R. J.: Person Environment Behavior Research;
Investigating Activities and Experiences in Spaces and Environments.New York, London,
The Guilford Press 2009.

Berkman, L., F., Kawachi, I. ed. Social Epidemiology, Oxford University Press, 2000

Lundquist, J., H. et al: Demography - The study of Human Population, Waveland Press, 2015

Marmot, M., Wilkinson, R. (eds) (1999): Social determinants of health, Oxford, Oxford University Press.

Marsh, W. M., Grossa, J. M. Jr.: Environmental Geography; Science, Land Use, and Earth Systems. New York, John Wiley & Sons, Inc. 2001.

Ponting, C.: A New Green History of the World; The Environment;The Environment and the Collapse of Great Civilazations.
New York, Penguin Books 2007
 
Sachs, J. D.: Common Wealth; Economics for a Crowded Planet, New York, The Penguin Press 2008.
 
Tobin, G. A., Montz, B. E.: Natural Hazards; Explanation and Integration. New York, London, The Guilford Press 1997
 Health at a Glance: Europe 2018 - STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE,OECD/European Union 2018

Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii, Evropská komise, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (28.10.2019)

 

Požadavky na zápočet:

Vypracování a schválení dvou projektů (A a B),

povinná ústní prezentace obou projektů

prezentace projektů A – 1. část

prezentace projektů B – 2. část

Projekt A – dle zadání prof. D. Drbohlava

Projekt B – dle zadání prof. D. Dzúrové, ve dvojicích

 

 

Požadavky na zkoušku:
Písemný test. Splnění bodového limitu 75%

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (11.09.2019)

1.  Úvod do problematiky. Cíle udržitelného rozvoje (2015-2030). Vymezení témat a cílů seminární práce. Představení metody dotazníkového šetření (jeho výhod, nevýhod, nástrah) jako důležitého výzkumného nástroje k hlubšímu poznání "ekologie člověka", resp. podmíněností vztahu člověk/prostředí.

2.  Ekologie jako přírodní a společenská věda, klasifikace ekologických problémů ve vazbě na člověka. Předmět, struktura a vztah k příbuzným vědám. Kvalita života člověka jako ústřední motiv, životní styl jako cesta k jeho naplnění resp. nenaplnění. Teorie osobnosti - přehled, společně rysy teorií a jejich jednotlivé komponenty.

3.  "Psychologie životního prostředí (mikroúroveň)" s důrazem na percepci, preferenci, potřeby, hodnoty a postoje, ekologická a antropologická omezení, vliv genetického vybavení versus exogenní determinanty. Chování člověka v prostoru a čase - mikro-přístup, odlišnosti podle vybraných strukturálních charakteristik – hl. pohlaví a věk.

4.  Chování člověka v prostoru a čase (mezoúroveň) - vliv kultury, mentality, etnických struktur; charakteristika životního stylu, globalizace, postmodernismus. Determinace chování prostředím - městský versus venkovský, rozvinutý versus rozvojový, ovlivnění náboženstvím, historickými událostmi.

5. Problematika populačního růstu a problémů spojených zejména s výraznou koncentrací do měst - vysvětlení problémů hyperkoncentrace.

6.  Charakteristika vybraných problémů lidstva - makro-přístup, "planetární pojetí". 

7.  Populační vývoj světa a jeho podmíněnosti, dlouhodobý vývoj zdravotního stavu obyvatel světa. Ekologie zdraví a nemocí. Koncept Trojúhelník humánní ekologie. Zdravotní a epidemiologické přechody.

8.  Monitoring zdraví a životního prostředí (SZÚ), zdroje dat (WHO – HFA, Eurostat, OECD), ukazatele, možnosti hodnocení. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí. Studie zdravotního stavu (EHIS, EHES, HELEN, SHARE, MONICA).

9.  Regionální rozdíly kvality prostředí a zdraví, Evropa a Česko

10.  Sociální nerovnosti ve zdraví dle řádovostních úrovních; na makro úrovni (sociální determinanty zdraví - příjmové nerovnosti, sociální soudržnosti, participace ve společnosti), na mezo-úrovni (pracovní a obytné prostředí), na individuální úrovni (stres, psychosociální rizikové faktory).

11. Kvalita života. Stárnutí populace. Rizikové chování.

12.  Zápočtová hodina I - prezentace seminárních prací a diskuse.

13.  Zápočtová hodina II - prezentace seminárních prací a diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK