PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geografie ČR - MZ340P57
Anglický název: Geography of the Czech Republic
Český název: Geografie ČR
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 250
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Neslučitelnost : MZ330P63H, MZ330P63U, MZ330P63Z
Je neslučitelnost pro: MZ330P63Z, MZ330P63U, MZ330P63H
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (22.05.2018)
Kurz je zaměřen na základní socioekonomické jevy v Česku, jejich vývoj, regionální diferenciaci. Pozornost je věnována vývoji jevů, jejich historickému pozadí s důrazem na změny v transformačním období po roce 1990 a v době integrace Česka do EU.

Aktualizované prezentace jsou přístupny u předmětu Sociální geografie ČR - MZ340P08
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (21.05.2018)

1.    Poloha Česka ve světě a v Evropě (Střední Evropa, Západ x Východ)

2.    Vývoj hranic a administrativního členění Česka

3.    Dlouhodobý vývoj obyvatelstva a osídlení

4.    Obyvatelstvo Česka (přirozená reprodukce, migrace, strukturální charakteristiky, regionální diferenciace)

5.    Struktura osídlení Česka (urbanizované oblasti, póly a osy rozvoje)

6.    Vývoj hospodářství Česka, sektorová struktura

7.    Praha – modelový příklad urbanizovaného území nejvyššího řádu

8.    Přírodní a socioekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu

9.    Zemědělský půdní fond, dopady na krajinu a její proměny

10.  Struktura zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba)

11.  Nové formy zemědělského hospodaření (multifunkční zemědělství, diverzifikace), dotační systém

12.  Transformační a integrační procesy a jejich dopady do zemědělského sektoru (etapy vývoje)

13.  Venkov v Česku: způsoby vymezení, výzkum

14.  Teorie polarizace prostoru, periferní oblasti Česka

 

Literatura:

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Monografie. KSGRR, PřF UK, Praha.

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Monografie. PřF UK, Praha, 393 s.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26, 5, 8–9.

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK