PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzická geografie ČR - MZ330P63H
Anglický název: Physical Geography of the Czech Republic
Český název: Fyzická geografie ČR
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P63Z
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P63Z, MZ340P57
Je neslučitelnost pro: MZ330P63Z, MZ330P63U, MZ340P57
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (07.12.2022)
ANOTACE:
Předmět podává základní přehled o fyzickogeografických podmínkách území České republiky. Představena je fyzcikogeografická poloha ČR v rámci kontinentu, dále geologické poměry Českého masivu a Karpat, geomorfologický vývoj území a hlavní typy a tvary reliéfu. Zároveň jsou posluchači seznámeni s kvartérním vývojem přírodních podmínek, včetně popisu současného stavu klimatických, půdních, hydrologických a biogeografických poměrů území ČR. Závěr kurzu je věnován fyzickogeografické syntéze a regionalizaci.

LITERATURA:
Mištera L. a kol.: Geografie Československé socialistické republiky, SPN, Praha, 1985.
Kunský J.: Československo fyzicky zeměpisně, SPN, Praha, 1975.
Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. MŽP ČR a VÚKOZ, v.v i., Praha–Průhonice, 352 s.
Tolasz, R. ed. (2007): Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav; Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 255 s.
Zoubek, J. et al. (2003): Atlas GeoČR 500. CD-ROM – soubor geovědních map. Česká geologická služba, Praha
Balatka B., Kalvoda J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie Praha a.s., 79 s., 3 map, Praha
Kozák, J. et al. (2009): Atlas půd České republiky. ČZU Praha

SYLABUS:
1. Úvodní přednáška - přehled literatury a dalších informačních zdrojů; základní informace o ČR; základní fyzickogeografické složky prostředí - závislostní hierarchie prvků
2. Klimatické poměry - faktory ovlivňující klima v ČR (invarianty, dynamické faktory - základní povětrnostní situace), chod meteorologických prvků (teplota vzduchu, srážky, vlhkost vzduch, oblačnost a sluneční svit), klimatické oblasti ČR (klimatické klasifikace a regionalizace)
3. Geologické poměry - regionální geologie ČR (geologická stavba, základní geologické jednotky),stručný geologický vývoj Českého masivu a Západních Karpat
4. Geomorfologické poměry - vývoj reliéfu a říční sítě v ČR, základní typy reliéfu v ČR (zarovnané povrchy, strukturní tvary, sopečný reliéf, krasový reliéf atd.), geomorfologické členění reliéfu
5. Hydrografie a hydrologické poměry - podzemní vody (puklinové, průlinové, minerální), povrchové vody(povodí, odtokové poměry, jezera a mokřady)
6. Půdní poměry - půdotvorní činitelé - faktory ovlivňující vznik a vývoj půd v ČR, půdní druhy a půdní typy v ČR - základy regionální pedogeografie ČR
7. Biogeografické poměry - biogeografické regionalizace ČR (zoogeografické, fytogeografické, bioregiony atd.)
8. Fyzickogeografická syntéza a regionalizace - základy komplexní fyzickogeografické syntézy, metody fyzickogeografické klasifikace a regionalizace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK