PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologie - MZ330P51F
Anglický název: Geomorphology
Český název: Geomorfologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Je neslučitelnost pro: MZ330C01B, MZ330C01A
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)
V přednášce se posluchači seznamují se základními zákonitostmi vzniku a vývoje zemského reliéfu, se zvětráváním hornin, s morfogenetickými procesy vnitřními i vnějšími a s tvary vzniklými jejich působením. Jsou vysvětleny předmět, rozdělení, historie a metody geomorfologie, reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry a základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Dále jsou prezentovány poznatky o strukturní, klimatické a dynamické geomorfologii dna oceánů, moří a povrchu souší, o endogenních procesech a tvarech vzniklých jejich činností a o exogenních procesech a tvarech. Hlavní typy reliéfu Země jsou demonstrovány jako výsledek integrace variabilního působení těchto kategorií morfogenetických procesů v průběhu mladšího kenozoika.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 p.

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 p.

Horník S. a kol. (1986): Fyzická geografie, díl II. - SPN Praha, (geomorfologie str. 13-108).

Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii a fyzické geografii.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

1. Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.

2. Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.

3. Koncepce uniformity a aktualismu v geomorfologii. Problematika stáří v geomorfologii.

4. Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.

5. Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.

6. Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší.

7. Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.

8. Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.

9. Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé jejich činností.

10. Svahové, fluviální, eolické, marinní, limnické a krasové procesy a tvary.

11. Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.

12. Hlavní typy reliéfu Země a jejich vývoj v mladším kenozoiku.

13. Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK