PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Přírodní ohrožení a rizika - MZ330P31
Anglický název: Natural Hazards and Risks
Český název: Přírodní ohrožení a rizika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (15.04.2012)
První blok přednášek je věnován obecným zákonitostem společným pro všechny druhy přírodních ohrožení a rizik. Postupně jsou probrána témata jako definice pojmů, druhy přírodních ohrožení a rizik a jejich vzájemné vztahy (podmíněnost), zákonitosti časového a prostorového rozložení, problematika inventarizace, analýza rizik a zranitelnost společnosti. Dále jsou přírodní ohrožení charakterizována jako součást vývoje fyzicko-geografické sféry a ve vztahu ke globálním změnám. Následuje mezinárodní strategie ve výzkumu přírodních ohrožení a rizik.
Druhý blok přednášek je postupně zaměřen na všechny druhy přírodních ohrožení a rizik, kdy jsou postupně charakterizována specifika jednotlivých procesů. A to z hlediska jejich spoušťových faktorů, projevů a následků, stejně tak jako i možných opatření ochrany. Jsou uváděny příklady extrémních přírodních katastrof ze světa a srovnání s historickými událostmi v ČR. Závěrečná část je věnována managementu rizik. Využívá se jak mapových podkladů, tak i analýzy leteckých a družicových snímků. Pracuje se též s databázemi.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (16.04.2012)

• Ondrášik R., Vlčko J., Fendeková M. (2011): Geologické hazardy a ich prevencia. UK Bratislava. 286 p.

• Alexander D. (1993): Natural Disasters. Routledge, London, New York, 632 p.

• Margot Keam Cleary (1993): Velké katastrofy. - Columbus, Bratislava

• Craig M. ed. (1987): Physical Geology. Wm. C. Brown Publishers, Oxford, 543 p.

• Kukal Z. (1983): Rychlost geologických procesů. Academia, 280 p., Praha.

• Ondrášik R., Rybář J. (1991): Dynamická inžinierská geológia. SPN, 265 p.

• Kukal Z. (1982): Přírodní katastrofy. Horizont, 252 p., Brno.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (15.04.2012)

V průběhu cvičení jsou zadávány praktické úkoly (např. práce s družic. či leteckými snímky, výpočty, analýzy, práce s databázemi), jež jsou potřebné pro zápočet.

Zkouška probíhá bud písemnou či ústní formou; v případě písemné formy mají otázky charakter testu či obecných otázek.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (24.02.2017)

1. úvod I
2. úvod II.
3. zemětřesení
4. sopečná činnost
5. svahové pohyby
6. silná konvekce

7. tropické cyklony

8. mimotropické cyklony

9. povodně

10. anticyklony a sucho
11. tsunami
12. GLOFs
13. subsidence
14. strategie ve výzkumu
15. management rizik


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK