PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Natural Hazards and Risks - MZ330P129
Anglický název: Natural Hazards and Risks
Český název: Přírodní ohrožení a rizika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: NAHRAZUJE MZ330P31 (nově v angličtině)
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Vyučující: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Třída: Hydroklimatologická terénní laboratoř
Zkapacitnění laboratoře fyzické geografie - kulový
Zkapacitnění laboratoře fyzické geografie - kapali
Pracovní stanice pro UAV - integrovaný vícekanálov
Pracovní stanice pro UAV - Pracovní stanice pro 3D
Původní předmět
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (01.06.2020)
Úvod je věnován obecným zákonitostem společným pro všechny druhy přírodních ohrožení a rizik. Postupně jsou
probrána témata jako definice pojmů, druhy přírodních ohrožení a rizik a jejich vzájemné vztahy (podmíněnost),
zákonitosti časového a prostorového rozložení, problematika inventarizace, analýza rizik a zranitelnost společnosti.
Dále jsou přírodní ohrožení charakterizována jako součást vývoje fyzicko-geografické sféry a ve vztahu ke globálním
změnám. Hlavní část přednášky je věnována dílčím procesům probíhajícím v litosféře a následně pak hydro-
meteorologickým procesům a jevům. Procesy jsou charakterizovány z hlediska spoušťových faktorů, projevů a
následků, stejně tak jako i možných protiopatření. V závěrečné fázi jsou prezentovány informace týkající se
strategie výzkumu přírodních ohrožení, jejich mezinárodní aspekty a management rizik.
Při cvičení se využívá jak mapových podkladů, tak i analýzy leteckých a družicových snímků. Pracuje se též s
databázemi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK