PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedogeografie - MZ330P20
Anglický název: Pedogeography
Český název: Pedogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Je neslučitelnost pro: MZ330C01B, MZ330C01A
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (10.10.2023)
Půda je důležitou složkou životního prostředí a neobnovitelný přírodní zdroj. Cílem přednášky je seznámit se se základními procesy tvorby půd, půdními znaky, vlastnostmi a významem půd. Definování areálů hlavních půdních skupin a jejich prostorovému umístění je studováno vzhledem k nejdůležitějším fyzickogeografickým faktorům, které určují pedogeografický princip rozšíření půd v ČR a na Zemi. Součástí přednášky je i základní přehled legislativní ochrany půd, která je důležitá pro následnou praxi absolventů. Cílem cvičení je seznámení se s půdním profilem v terénu, určování půdních vlasností a práce s půdní mapou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (06.01.2024)

Geografické rozhledy  č. 25/2, 2015 - pedologické články dostupné online  https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/1

Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha: ČGS, 2007.

Hauptmann a kol. Půda v České republice. Praha MŽP.  2009

Něměček, J., Mühlhanselová, M., Macků, J., Vokoun, J., Vavříček, D., Novák, P., 2011. Taxonomický klasifikační systém půd. 2. upravené vydání. Praha. Elektronická verze: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/

Půdní mapa ČR: https://mapy.geology.cz/pudy/

Soil Atlas of Europe, European Commission 2005- ke stažení zde  https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe

Šimek a kol. Živá půda, praktický manuál. Praha. ACADEMIA. 2021

World Soil Museum: World Soil Museum (isric.org) ; doporučuji virutální prohlídky 

Zádorová, T., Penížek, V. Základy půdní klasifikace I, ČZU. 2020 (dostupné online)

Zádorová, T., Penížek, V. Základy půdní klasifikace Ii, ČZU. 2020 (dostupné online)

Přírodovědná periodika jako Vesmír, Živa, Ochrana přírody apod.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (10.10.2023)

Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičeních , odevzdáním úkolu (popis kopané sondy na lokalitě dle výběru studenta)a prezentací výsledku studia sondy na Světovém dni půd 30.11.2023. Bez zápočtu student není připuštěn ke zkoušce. Zkouška probíhá kombinovanou formou.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (10.10.2023)

1. Pedologie, definice půdy, její funkce. Pedosféra. Pedogeneze a pedogenetické faktory.

2. Fyzikální a chemické vlastnosti půd

3. Formy uhlíku v půdě. Půdní organická hmota.

4. Fyzickogeografická podmíněnost rozšíření půd. Půdní zonalita. Půdní mapy

5. Základy klasifikace půd. Nejčastější půdní typy v ČR

6. Geografie půd na Zemi

7. Environmentální význam půdy. Produkční a mimoprodukční funkce půdy. Zemědělský půdní fond, BPEJ.

8. Fyzikální degradace půdy (zhutnění, eroze, sedimentace, zábor)

9. Chemická degradace půdy (kontaminace, acidifikace)

10. Legislativní nástroje ochrany půdy

Nápní cvičení je popis půdnho profilu a práce s půdní mapou.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (10.10.2023)

V rámci Pedogeografie budou vyučovány základní tématické okruhy (viz sylabus). Předmět je určen primárně pro studenty, kteří se s problematikou pedologie/ pedogeografie během studia zatím nesetkali.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK