PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii - MZ330P104
Anglický název: Application of Geoinformatics in Physical Geography
Český název: Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Materiály k jednotlivým přednáškám jsou pro zapsané studenty k dispozici ve virtuální učebně Google Classroom.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P53
Je neslučitelnost pro: MZ330P53
Anotace
Přednáška je určena pro posluchače navazujícího magisterského a doktorského studia oborů fyzická geografie a geoekologie a geoinformatika a kartografie.

Studenti se v rámci přednášky podrobně seznámí s aplikacemi pokročilých geoinformačních technik pro pořizování, analýzy a intepretace dat pro analýzu procesů v přírodní sféře. Přednáška kombinuje teoretické principy a prakticky zaměřenou výuku s využitím geoinformačních nástrojů. technikami pro monitoringu a mapování procesů.

Posluchači se v teoretické i praktické části přednášky prakticky seznámí s principy práce s prostorovými daty na různých měřítkových úrovních, pokročilými metodami a nástroji pro zpracování 2D a 3D dat pro analýzu, modelování a klasifikace krajiny, reliéfu a vybraných složek FG sféry.

V rámci přednášky jsou je věnována pozornost současným instrumentálním technikám pro pořizování a monitoring dat fyzickogeografických procesů a jejich využití pro geoinformatické zpracování.
Jedná se zejména o bezpilotní technologie pro pořizování vysoce přesných prostorových dat a mapování dynamiky procesů, senzorové sítě pro přesný monitoring srážkoodtokových procesů, pozemní LiDARové skenování nebo geofyzikální metody sběru dat.

Na konkrétních příkladech a úlohách jsou diskutovány pokročilé přístupy pro řešení typických úloh v rámci jednotlivých fyzickogeografických disciplín. Jedná se mj. o pokročilé metody klasifikace krajiny, modelování v biogeografii a krajiné ekologii, neinvazivní techniky monigoringu procesů, dále pořizování, zpracování a analýza dat z bezpilotních systémů pro úlohy v hydrologii, fluviální a biogeografii. Představeny jsou metody práce s přesnými 3D daty získávanými z LiDARového snímkování a s geofyzikálními daty pro řešení úloh v geomorfologii a techniky srážkoodtokového modelování, využívající komplexních vstupů z instrumentálních měření.

V průběhu cvičení studenti zpracovávají skupinově řešené projektové úlohy, zaměřené na vybrané okruhy geoinformačních technik a jejich aplikaci na analýzu fyzickogeografických procesů.

Součástí kurzu je terénní praxe, v rámci které se studenti prakticky seznámí s využíváním přístrojů a technik pro přesné mapování, měření a monitoring dynamických procesů v krajině.
Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Literatura

Specifická literatura k jednotlivým tématům je uvedena u přednášek

 

Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavkem k zápočtu je zpracování týmově řešené projektové úlohy se zřetelně odděleným autorským podílem studenta na řešení.

Požadavkem ke zkoušce je získání zápočtu.

Zkouška má ústní formu a ověřuje porozumění principům vybraných metod a přístupů, představených v rámci přednášky a cvičení a schopnost jejich aktivního využití pro řešení a interpretaci fyzickogeografických procesů.

 

Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
Sylabus

Pokročilé metody klasifikace krajiny a habitatového modelování
- Modelovani v biogeografii a krajinne ekologii
- Habitat suitability modelling
- Species distribution models


Srážko-odtokové modelování v HBV.
- Principy a aplikace modelu HBV-light, schematizace povodí, příprava vstupních dat.
- Kalibrace a validace modelu.
- Příprava scénářů změny klimatu, modelování vlivu klimatických změn na odtok z povodí.

Bezpilotní technolgie ve fyzické geografii
- UAV - platformy, senzory, využití ve fyzické geografii
- UAV - snímkování, parametry a plánování kampaní monitoringu, kalibrační data
- UAV - fotogrammetrické zpracování dat bezpilotních systémů
- UAV - využití multispektrálních a termálních dat pro modelování disturbance lesa


Přesná 3D a geofyzikální data
- Úvod do práce s přesnými 3D daty - AG, SketchUp, CloudCompare, Voxler
- Pořizování a zpracování přesných 3D dat - LiDAR teorie, airborne x TLS, zpracování dat, využiítí
- Geofyzikální data - teorie, zpracování, aplikace

Poslední úprava: Langhammer Jakub, prof. RNDr., Ph.D. (09.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK