PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii - MZ330P104
Anglický název: Application of Geoinformatics in Physical Geography
Český název: Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://goo.gl/bhvx33
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P53
Je neslučitelnost pro: MZ330P53
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (09.02.2018)
Přednáška je určena pro posluchače navazujícího magisterského a doktorského studia oborů fyzická geografie a geoekologie a geoinformatika a kartografie.

Studenti se v rámci přednášky podrobně seznámí s aplikacemi pokročilých geoinformačních technik pro pořizování, analýzy a intepretace dat pro analýzu procesů v přírodní sféře. Přednáška kombinuje teoretické principy a prakticky zaměřenou výuku s využitím geoinformačních nástrojů. technikami pro monitoringu a mapování procesů.

Posluchači se v teoretické i praktické části přednášky prakticky seznámí s principy práce s prostorovými daty na různých měřítkových úrovních, pokročilými metodami a nástroji pro zpracování 2D a 3D dat pro analýzu, modelování a klasifikace krajiny, reliéfu a vybraných složek FG sféry.

V rámci přednášky jsou je věnována pozornost současným instrumentálním technikám pro pořizování a monitoring dat fyzickogeografických procesů a jejich využití pro geoinformatické zpracování.
Jedná se zejména o bezpilotní technologie pro pořizování vysoce přesných prostorových dat a mapování dynamiky procesů, senzorové sítě pro přesný monitoring srážkoodtokových procesů, pozemní LiDARové skenování nebo geofyzikální metody sběru dat.

Na konkrétních příkladech a úlohách jsou diskutovány pokročilé přístupy pro řešení typických úloh v rámci jednotlivých fyzickogeografických disciplín. Jedná se mj. o pokročilé metody klasifikace krajiny, modelování v biogeografii a krajiné ekologii, neinvazivní techniky monigoringu procesů, dále pořizování, zpracování a analýza dat z bezpilotních systémů pro úlohy v hydrologii, fluviální a biogeografii. Představeny jsou metody práce s přesnými 3D daty získávanými z LiDARového snímkování a s geofyzikálními daty pro řešení úloh v geomorfologii a techniky srážkoodtokového modelování, využívající komplexních vstupů z instrumentálních měření.

V průběhu cvičení studenti zpracovávají skupinově řešené projektové úlohy, zaměřené na vybrané okruhy geoinformačních technik a jejich aplikaci na analýzu fyzickogeografických procesů.
Součástí kurzu je terénní cvičení, v rámci kterého se studenti seznámí s pokročilými přístrojovými technikami pro přesné mapování a monitoring dynamických procesů v krajině.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (09.02.2018)

Specifická literatura k jednotlivým tématům je uvedena u přednášek

 

Základní literatura:

Aber, J. S. (2010): Small-Format Aerial Photography: Principles, techniques and geoscience applications. 1 Edition. Elsevier Science. 268 p.

Beven, K.J. (2001): Rainfall-Runoff Modelling, The Primer. John Wiley & Sons, Chichester.

Brimicombe, A. (2010). GIS, environmental modeling and engineering. CRC Press.

Feldman, A.D. (Ed.) (2000): Hydrologic Modeling System HEC-HMS - Technical Reference Manual. US Army Corps of Engineers, Washington.

Fotheringham, A. S. (2000): Quantitative geography: perspectives on spatial data analysis. London. Sage Publications.

Goodchild, M. F., Steyaert, L. T., Parks, B. O., & Johnston, C. (Eds.). (1996).GIS and environmental modeling: progress and research issues. John Wiley & Sons.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (13.02.2014)

Požadavkem k zápočtu je zpracování týmově řešené projektové úlohy se zřetelně odděleným autorským podílem studenta na řešení.

Požadavkem ke zkoušce je získání zápočtu.

Zkouška má ústní formu a ověřuje porozumění principům vybraných metod a přístupů, představených v rámci přednášky a cvičení a schopnost jejich aktivního využití pro řešení a interpretaci fyzickogeografických procesů.

 
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. (15.02.2021)

Pokročilé metody klasifikace krajiny, resp. FG systému;

Modelovani v biogeografii a krajinne ekologii (habitat suitability modelling, species distribution models atd.);

Neinvazivní technologie monitoringu dynamických procesů a jejich využití v hydrologii a fluviální morfologii

Srážko-odtokové modelování v HBV. Principy a aplikace modelu HBV-light, schematizace povodí, příprava vstupních dat.

Srážko-odtokové modelování v HBV. Kalibrace a validace modelu.

Srážko-odtokové modelování v HBV. Příprava scénářů změny klimatu, modelování vlivu klimatických změn na odtok z povodí.

UAV - pořizování dat, snímkování, principy, praxe, podpůrné geodetické zaměřování

UAV - fotogrammetrické zpracování dat bezpilotních systémů

UAV - využití přesných 2D a 3D dat pro modelování v hydrologii a fluviální morfologii

UAV - využití multispektrálních a termálních dat pro modelování disturbance lesa

Úvod do práce s přesnými 3D daty - AG, SketchUp, CloudCompare, Voxler

Pořizování a zpracování přesných 3D dat - LiDAR teorie, airborne x TLS, zpracování dat, využiítí

Geofyzikální data - teorie, zpracování, aplikace

­

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK