PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strukturní geologie - MG440P17
Anglický název: Structural Geology
Český název: Strukturní geologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: MG440T68, MG440T78
Anotace -
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (03.06.2005)
V kurzu student získává základní dovednosti popisu geometrie geologických struktur všech měřítek i základní představu o mechanismech deformace geologických objektů od mikromeřítka po makroobjekty. Osvojí si kinematický přístup při studiu deformací a zároveň schopnost dynamických interpretací vztahu struktur a působících sil. Získá základní matematický a fyzikální aparát; užití maticového počtu v geologii, vztah napětí a deformace a užívaní základních rovnic mechaniky kontinua.
Literatura
Poslední úprava: ThLic. Mgr. Tomáš Holub, Th.D. (03.06.2005)

Davis, G.H., Reynolds, S.J. Structural geology of rocks and regions, John Wiley and Sons, Inc., Second edition, 1996

Ramsay, J.G. and Huber, M.I., 1983. The techniques of modern structural geology. Volume I: strain analysis. Academic Press, New York

Means, W.D., 1976. Stress and Strain. Basic concepts of continuum mechanics for structural geologists. Springer-Verlag, New York

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (16.02.2021)

Kriteria online výuky

 • Pro udělení zápočtu, student musí odevzdat všechna cvičení (V Google Učebna stav Ohodnoceno).

 • Zkouška proběhne formou písemného testu. K úspěšnému složení zkoušky je potřeba víc než 55%.

 • Alternativně lze zkoušku splnit aktivním přístupem během semestru – včasné odevzdání cvičení a úspěšné vypracování průběžných kvízů. Podle Vašich výsledků Vám bude navrženo hodnocení.

  • Cvičení budou bodově hodnocena. Maximální počet 10 bodů dosáhnete za včasné, správné a samostatné odevzdání do týdne od zadání (Datum odevzdání je u každého cvičení uveden). Po týdnu bude probíhat konzultace ke cvičení a maximální počet bodů za cvičení po konzultaci bude 6. Problémy s cvičením lze průběžně konzultovat a podle míry nápovědy bude kráceno bodové ohodnocení.

  • Kvízy mají různé bodové ohodnocení ale do průměru se počítá procentuální úspěšnost každého kvízu.

Hodnocení

Cvičení průměr

Kvízy průměr

1

>80%

>80%

2

>65%

>65%

3

>55%

>55%

Pro dané hodnocení je nutno dosáhnout stejné známky pro cvičení i kvízy.

 • Navržené hodnocení lze samozřejmě vylepšit absolvováním závěrečného testu. Testem si navrženou známku nelze zhoršit.

Komunikace v předmětu probíhá pouze v prostředí Google Classroom (Učebna) dostupném při použití emailu z domény "natur.cuni.cz". Nepřítomnost studenta v on-line výuce je posuzována jako absence.

Kriteria prezenční výuky

 • Písemná zkouška v rozsahu probírané látky. Pro splnění zápočtu bude kontrolována docházka na cvičení (minimálně 80%) a odevzdané protokoly (100%).
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. (26.02.2015)
 1. Úvod
 2. Koncept napětí v geologii
 3. Koncept deformace v geologii
 4. Reologie a porušení
 5. Křehké struktury, jejich popis a analýza
 6. Duktilní struktury, jejich popis a analýza
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK