Úvod do geologie - MG421P31 (Úvod do geologie pro biology)
Anglický název: Introduction to Physical Geology
Český název: Úvod do geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG421P47
Vysvětlení: nahrazen MG421P47
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=136
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tatiana Tkáčiková
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P00
Je neslučitelnost pro: MG421P47
Ve slož. prerekvizitě: MG421T04
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (20.07.2022)
Přednáška Základy geologie je určena pro posluchače biologických oborů a měla by je přístupnou formou seznámit se stavbou a složením Země a s geologickými procesy, které probíhají v zemském nitru a na zemském povrchu. V rámci přednášky budou akcentovány základní principy deskové tektoniky, problematika geologického času a vývoje planety Země v geologické minulosti. Přednáška je doplněna praktickou částí, kde se studenti seznámí s hlavními horninotvornými minerály a nejběžnějšími typy magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a naučí se pracovat s geologickými mapami.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (20.07.2022)

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp.
Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D. (2005): Physical Geology. Tenth Edition. McGraw-Hill Science, 580 pp.
Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. W.H. Freeman and Co., 682 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (20.07.2022)

Zkouška je písemná formou testu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (20.07.2022)

Část I: Geologické procesy uvnitř Země (J. Žák)

 1. Vnitřní stavba planety Země

1.1. Úvod do studia věd o Zemi

1.2. Vznik a složení Země a její postavení v rámci sluneční soustavy

1.3. Vnitřní stavba a složení Země, seismické vlny a seismický model Země

1.4. Litosféra, oceánská a kontinentální kůra

 2. Jak funguje Země: globální desková tektonika I

2.1. Pohyb litosférických desek

2.2. Kinematické typy deskových rozhraní

2.3. Řídící síly pohybu litosférických desek

2.4. Divergentní rozhraní, středooceánské hřbety a kontinentální rifty

2.5. Transformní rozhraní a trojné body

 3. Jak funguje Země: globální desková tektonika II

3.1. Konvergentní desková rozhraní: ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma

3.2. Wilsonův cyklus

3.3. Paleogeografie a rekonstrukce pohybů kontinentů a vývoje oceánů v geologické minulosti

 4. Horniny v pohybu: metamorfóza a deformace zemské kůry

4.1. Základní typy deformací geologických těles

4.2. Křehká a duktilní deformace, stavby hornin

4.3. Metamorfóza hornin a její příčiny

4.4. Tektonické prostředí metamorfózy

 5. Geologický čas a jeho záznam v horninách, vývoj planety Země v geologické minulosti

5.1. Koncept geologického času

5.2. Základy stratigrafie, relativní stáří geologických těles

5.3. Absolutní stáří hornin, základní geochronologické metody

5.4. Hlavní momenty vývoje Země v geologické minulosti, cyklus superkontinentů

Část II: Geologické procesy na zemském povrchu (F. Tomek)

 6. Interakce litosféry s atmosférou, hydrosférou a biosférou

6.1. Principy zvětrávání hornin

6.2. Jak ovlivňuje gravitace geologické procesy?

6.3. Geologie na poušti

 7. Geologická činnost podzemní vody

7.1. Proudění podzemní vody

7.2. Krasové jevy

 8. Ledovcová geologie

7.3. Kontinentální a horské ledovce

7.4. Eroze a krajinné útvary způsobené pohyby ledovců

 9. Geologická činnost sladké povrchové vody

9.1. Řeky a říční delty

9.2. Erozní, transportní a akumulační činnost řek

9.3. Jezera

 10. Mořská geologie

10.1. Vlnění, příliv a odliv a mořské proudění

10.2. Charakteristika mořského prostředí od pobřeží po hluboké moře

10.3. Procesy a sedimenty v deltách a estuáriích

10.4. Mořská transgrese a regrese

10.5. Hlubokomořské sedimenty

Praktika

 Blok 1: základní fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, horninotvorné minerály a jejich určování, magmatické horniny, přehled, procesy vzniku, hlavní typy magmatických hornin a jejich určování

 Blok 2: sedimentární horniny, přehled, procesy vzniku, hlavní typy sedimentárních hornin a jejich určování

 Blok 3: metamorfované horniny, přehled, procesy vzniku, hlavní typy metamorfovaných hornin a jejich určování

 Blok 4: geologické mapy, jak vzniká geologická mapa, ukázky a interpretace geologických map, měření geologickým kompasem, konstrukce geologického řezu