PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geografie II - MDPSGG002
Anglický název: Geography Didactics II
Český název: Didaktika geografie II
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:18/18, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P27B
Garant: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Bendl
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Prerekvizity : MDPSGG001, MDPSGG003
Ve slož. korekvizitě pro: MDPSGG006
Anotace -
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Výuka je koncipována tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si určité vybrané profesní znalosti a dovednosti (viz sylaby).
Obsahové zaměření jednotlivých přednášek a seminářů je následující:
Didaktická analýza vybraných fyzickogeografických, environmentálních a regionálních témat a příklady jejich výuky. Další metody a techniky výuky zeměpisu: čtení odborných textů s porozuměním, specifika psaní odborných esejů, příklady terénní výuky geografie v městské krajině, aj. Příklady činnosti žáků spojených s využíváním školních atlasů, internetu, interaktivních učebnic a tabulí a dalších zdrojů. Integrace mezioborových přístupů do výuky zeměpisu. Kriteriální hodnocení učebnic zeměpisu. Tvorba a hodnocení testů. Typologie zeměpisných otázek a úkolů. Přehodnocení osobní koncepce výuky zeměpisu.
Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Literatura

ČAPEK, R. (2018): Moderní didaktika.  Grada, Praha

GINNIS, P. (2017): Efektivní výukové nástroje pro učitele. České vydání, EDULAB, Praha.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Portál, Praha.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha.

KÜHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, 74 s.

LAMBERT, D., BALDERSTONE, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York.

MANDÍKOVÁ, D., HOUFKOVÁ, J. a kol. (2013): Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti http://www.csicr.cz/getattachment/475d4a0d-856b-432d-ba8d-6f31c990e791

MARADA, M. (2006): Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2–5.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 48 s.

MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 40 s.

PASCH, M. a kol. (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha.

PETTY, G. (2013): Moderní vyučování. Portál, Praha

PIKE, G., SELBY, D. (1994): Globální výchova. Nakl. Grada, Praha.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004-2008): Čtení v hodinách zeměpisu (1.-7. díl). Geografické rozhledy, 13-18. roč.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Model maturitní zkoušky z pohledu geografů (1. díl). Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 19–20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD 3 – Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s.ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 18–20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2014): Učební úlohy ve výuce geografie. Praha, Nakladatelství P3K, 96 s.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha.

WILIAM, D., LEAHYOVÁ, S. (2015): Zavádění formativního hodnocení. Learning Sciences International/ EDULAB, Praha.

Dokumenty

Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání, VUP Praha

Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU.

Katalog požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu, MŠMT, Praha 2001.

Učebnice zeměpisu včetně pracovních sešitů vydané v Nakladatelství ČGS, Fraus, Moby Dick

Časopisy

Geografické rozhledy: relevantní články k výuce školní geografie, viz https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv;

aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni ve výuce, písemné podklady ze seminářů

Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (14.03.2019)
Sylabus -

Studium didaktiky geografie II. navazuje na výukový předmět didaktika geografie I. Absolvování či souběžné studium didaktiky geografie II. je podmínkou pro pedagogické praxe ze zeměpisu I. a II. Studium je hodnoceno zápočtem, ukončeno je státní závěrečnou zkouškou.

Cíle předmětu
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Vyučování zeměpisu vnímáme jako formu výchovy (včetně vzdělávání) a činnost učitele jako vytváření podmínek pro učební aktivity žáků v duchu pedagogického konstruktivismu. Didaktická témata a úkoly z nich vyplývající jsou prezentována a cvičena v širším kontextu geograficko-didakticko-pedagogicko-psychologickém.
Tříhodinový blok výuky je koncipován tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si zejména tyto znalosti a dovednosti:
1. věcně správně používat odborný (didakticko-pedagogicko-geografický) jazyk;
2. koncipovat výukový předmět v kontextu hlavních požadavků strategických a kurikulárních dokumentů, dosaženého geografického poznání, vzdělávacích potřeb žáků určitého věku, národních tradic i podnětů ze zahraničí;
3. znát možné alternativní přístupy k výuce zeměpisu a dokázat použít ty z nich, které jsou adekvátní konkrétním výukovým podmínkám;
4. formulovat klíčové teze (generalizace) a pojmy jednotlivých geografických témat; formulovat operativní cíle, které dokládají určitou míru porozumění a využívání stanovených tezí; formulovat hierarchickou strukturu relevantních výukových cílů, které směřují k celkovému rozvoji osobnosti žáků;
5. aplikovat konstruktivistický model při vlastní výuce vybraného tématu v rámci mikrovyučování;
6. klást relevantní otázky a úkoly různého typu a funkce; při jejich plánování používat revidovanou Bloomovu taxonomii, při zadávání úkolů spojených s využíváním různých typů map, fotografií, grafů, tabulek prokázat geografický způsob uvažování;
7. motivovat k učení se zeměpisu i vzbudit hlubší zájem žáků o geografii;
8. znát rozmanité metody a techniky výuky zeměpisu a jejich podmíněnost s cíli výuky, dokázat je využít v kontextu zvolených výukových cílů a konkrétních podmínek výuky, zvláště pak metody přispívající ke kritickému a tvůrčímu myšlení žáků a k procvičování oborových i obecných dovedností;
9. participovat na výuce mezioborových témat tak, aby byl zřejmý specifický přístup a přínos geografie při poznávání života na Zemi;
10. zvolit relevantní kritéria hodnocení a podle nich posuzovat výkony žáků i vlastní činnosti, proces vyučování/učení, studijní a výukové prostředky a nástroje hodnocení. Provádět pedagogickou reflexi, znát "kvality" různých forem hodnocení a jejich použití dokázat obhájit;
11.znát trendy v geografickém vzdělávání v Česku i v zahraničí, dokázat vysvětlit příčiny i důsledky klíčových problémů geografického vzdělávání v Česku;
12.chtít a umět se svobodně a odpovědně (v roli učitele zeměpisu) rozhodovat v rámci autonomní školy, mít zájem podílet se na odborných diskusích o různých otázkách geografického vzdělávání.


Obsahové zaměření jednotlivých přednášek a seminářů:
Didaktická analýza vybraných fyzickogeografických, environmentálních a regionálních témat a příklady jejich výuky. Další metody a techniky výuky zeměpisu: čtení odborných textů s porozuměním, specifika psaní odborných esejů, příklady terénní výuky geografie v městské krajině, simulační hra aj. Příklady činnosti žáků spojených s využíváním školních atlasů, internetu, interaktivních učebnic a tabulí a dalších zdrojů. Integrace mezioborových přístupů do výuky zeměpisu. Kriteriální hodnocení učebnic zeměpisu. Tvorba a hodnocení testů. Typologie zeměpisných otázek a úkolů. Přehodnocení osobní koncepce výuky zeměpisu.

Požadavky k zápočtu (letní semestr):
Účast na tříhodinových seminářích (75 %), odevzdání portfólia písemných prací podle zadání.

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce (viz web KSGRR)

Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (14.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK