PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geografie I - MDPSGG001
Anglický název: Geography Didactics I
Český název: Didaktika geografie I
Zajišťuje: Centrum dalšího vzdělávání (31-643)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:18/18, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P27A
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MDPSGG002
Ve slož. korekvizitě pro: MDPSGG005
Anotace -
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Výuka je koncipována tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si určité vybrané profesní znalosti a dovednosti (viz sylaby).
Obsahové zaměření lekcí je následující: Geografické vzdělávání v národním a mezinárodním kontextu, jeho tradiční a perspektivní pojetí. Osobní koncepce výuky zeměpisu a jeho ne-vědomá východiska. Didaktická analýza vybraných socioekonomických a regionálních témat. Aplikace konstruktivistického modelu učení do výuky zeměpisu. Průřezové činnosti žáků (obecné i oborové) a příklady jejich procvičování. Metody a formy výuky procvičující geografický způsob uvažování vč. kritického a tvůrčího myšlení. Mikrovyučování - prostředek aplikace a ověření dosaženého odborného poznání i profesních dovedností vč. pedagogické reflexe a sebereflexe.

Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (14.03.2019)
Literatura

Literatura:

ČAPEK, R. (2018): Moderní didaktika. GRADA, Praha.

GINNIS, P. (2017): Efektivní výukové nástroje pro učitele. České vydání, EDULAB, Praha.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Portál, Praha.

LAMBERT, D., BALDERSTONE, D. (2010): Learning to teach geography in the secondary school. Routledge, London and New York.

MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M. a kol. (2017): Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika MŠMT, Praha. Dostupné z: https://www.egeografie.cz/

PASCH M. a kol. (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha.

PETTY, G. (2013): Moderní vyučování. Portál, Praha.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2002): Tvorba evaluačních geografických standardů. In. Balej, M., Peštová, J. (eds.): Vzdělávání zeměpisem. ČGS, UJEP v Ústí nad Labem, s. 30-38.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Jak uchopit téma "polární oblasti" ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 15(2), 14 a 19.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie. Geografické rozhledy, 16, č. 2, s. 19 a 20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23(1), 12–15. 


Dokumenty
Rámcové vzdělávací programy základního a gymnaziálního vzdělávání
Katalog požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu, MŠMT, Praha 2012 
Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU.

Učebnice zeměpisu včetně pracovních sešitů vydané v Nakladatelství ČGS, Fraus, Moby Dick 

Časopisy

Geografické rozhledy: relevantní články k výuce školní geografie, viz https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv;

aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni ve výuce, písemné podklady ze seminářů

Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (14.03.2019)
Sylabus -

Studium didaktiky geografie I. navazuje na vědomosti a dovednosti osvojené v bakalářském studiu geografie zaměřené na vzdělávání, zejména na výukové předměty Teorie a praxe geografického vzdělávání a Terénní cvičení pro učitele. Didaktika geografie I pak přímo navazuje na didaktiku geografie II a pedagogické praxe ve 4. a 5. ročníku. Studium je hodnoceno zápočtem, ukončeno je státní závěrečnou zkouškou.
Cíle předmětu
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Vyučování zeměpisu vnímáme jako formu výchovy (včetně vzdělávání) a činnost učitele jako vytváření podmínek pro konstruktivní učební aktivity žáků. Didaktická témata a úkoly z nich vyplývající jsou prezentována a cvičena v širším kontextu geograficko-didakticko-pedagogicko-psychologickém.
Přednáška a navazující dvouhodinové cvičení jsou koncipovány tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si zejména tyto znalosti a dovednosti:
1) věcně správně používat odborný (didakticko-pedagogicko-geografický) jazyk;
2) koncipovat výukový předmět v kontextu hlavních požadavků strategických a kurikulárních dokumentů, dosaženého geografického poznání, vzdělávacích potřeb žáků určitého věku, národních tradic i podnětů ze zahraničí;
3) znát možné alternativní přístupy k výuce zeměpisu a dokázat použít ty z nich, které jsou adekvátní konkrétním výukovým podmínkám;
4) formulovat klíčové teze (generalizace) a pojmy jednotlivých geografických témat; formulovat operativní cíle, které dokládají určitou míru porozumění a využívání stanovených tezí; formulovat hierarchickou strukturu relevantních výukových cílů, které směřují k celkovému rozvoji osobnosti žáků;
5) aplikovat konstruktivistický model při vlastní výuce vybraného tématu v rámci mikrovyučování;
6)klást relevantní otázky a úkoly různého typu a funkce; při jejich plánování používat revidovanou Bloomovu taxonomii, při zadávání úkolů spojených s využíváním různých typů map, fotografií, grafů, tabulek prokázat geografický způsob uvažování;
7) motivovat k učení se zeměpisu i vzbudit hlubší zájem žáků o geografii;
8) znát rozmanité metody a techniky výuky zeměpisu a jejich podmíněnost s cíli výuky, dokázat je využít v kontextu zvolených výukových cílů a konkrétních podmínek výuky, zvláště pak metody přispívající ke kritickému a tvůrčímu myšlení žáků a k procvičování oborových i obecných dovedností;
9) participovat na výuce mezioborových témat tak, aby byl zřejmý specifický přístup a přínos geografie při poznávání života na Zemi;
10) zvolit relevantní kritéria hodnocení a podle nich posuzovat výkony žáků i vlastní činnosti, proces vyučování/učení, studijní a výukové prostředky a nástroje hodnocení. Provádět pedagogickou reflexi, znát "kvality" různých forem hodnocení a jejich použití dokázat obhájit;
11)znát trendy v geografickém vzdělávání v Česku i v zahraničí, dokázat vysvětlit příčiny i důsledky klíčových problémů geografického vzdělávání v Česku;
12) chtít a umět se svobodně a odpovědně (v roli učitele zeměpisu) rozhodovat v rámci autonomní školy, mít zájem podílet se na odborných diskusích o různých otázkách geografického vzdělávání.
Obsahové zaměření jednotlivých lekcí:
Geografické vzdělávání v národním a mezinárodním kontextu, jeho tradiční a perspektivní pojetí. Osobní koncepce výuky zeměpisu a jeho ne-vědomá východiska. Didaktická analýza vybraných socioekonomických a regionálních témat. Aplikace konstruktivistického modelu učení do výuky zeměpisu. Průřezové činnosti žáků (obecné i oborové) a příklady jejich procvičování. Metody a formy výuky procvičující geografický způsob uvažování vč. kritického a tvůrčího myšlení. Mikrovyučování - prostředek aplikace a ověření dosaženého odborného poznání i profesních dovedností vč. pedagogické reflexe a sebereflexe.

Požadavky k zápočtu (zimní semestr):
Účast na tříhodinových seminářích (75 %), odevzdání portfólia písemných prací podle zadání, prezentace mikrovyučování

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce (viz web KSGRR)

Poslední úprava: Řezníčková Dana, doc. RNDr., Ph.D. (14.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK