PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Demografická analýza III - MD360P08
Anglický název: Advanced Demographic Analysis (III)
Český název: Demografická analýza III
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MD360P90
Vysvětlení: od 2020/21 nahrazen pro nově zapsané studenty MD360P90
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P08N, MD360P90
Je neslučitelnost pro: MD360P90, MD360P08N
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (01.07.2021)
Pokročilé přístupy demografické analýzy založené na metodách vícerozměrných statistik a na maticové algebře. Modelové úmrtnostní tabulky (MÚT). Aproximace tabulkových funkcí úmrtnostní tabulky pomocí omezeného počtu parametrů. Použití a význam MÚT. Modely stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace,výpočet parametrů, použití. Dekompozice demografických ukazatelů, vliv změny intenzity, vliv změny struktury. Analýza životnosti - tabulky života z individuálních dat, intervaly spolehlivosti. Vícestavová demografie, multiregionální tabulky, tabulky podle rodinného stavu, tabulky ekonomické aktivity apod. Modely APC (věk-období-kohorta) rozklad variability demografických dat. Naděje dožití ve zdraví, definice a mezinárodní klasifikace. Tabulky života ve zdraví/soběstačnosti/disability free life tables.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (01.07.2021)

Povinná literatura:
Caselli, G., Vallin, J., Wunsch, G. Demography: Analysis and Synthesis. Elsevier. 2006.
Readings in Population Research Methodology, Social Development Center for the UN Population Fund, Chicago 1993.
Preston, S.H., Heuveline, P., Guillot, M. Demography (Measuring and Modeling Population Processes). Blackwell. 2001.
http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm
http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm
http://www.un.org/esa/population/techcoop/manuals.html,http://esa.un.org/unpd/wpp/Model-Life- Tables/download-page.html
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/default.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/an_excel_spreadsheet_for_the_decomposition_of_a_difference_between_two_ values_of_an_aggregate_4591.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/age_decomposition_of_a_difference_between_two_populations_for_any_life_ta ble_quantity_in_excel_3838.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/spreadsheet_for_calculation_of_life_table_dispersion_measures_3837.htm Doporučená literatura:
Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2004. Praha: Portál.
Wonnacot, T. - Wonnacot, R. Statistika pro obchod a hospodářství. 1995. Praha: Victoria Publishing.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (01.07.2021)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (01.07.2021)

 

1) Analytické metody vyrovnání úmrtnostních křivek. Transformace a standardizace proměnných. Gompertz, Makeham, Heligman a Pollard. Použité funkce a interpretace parametrů. Model TOPALS. MORTPAK for Windows Version 4.3

 

2) Modelové úmrtnostní tabulky I. Principy jejich konstrukce: regresní metody, relační metody a metody vícerozměrné statistiky. Modelové úmrtnostní tabulky: OSN (1955), Gabriel a Ronen (1958), Princeton (Coale, Demeny, Vaughan, Guo) a Ledermann. Vstupní data a jejich omezení.

 

3) Modelové úmrtnostní tabulky II. Brassova relační metoda a princip standardních schémat. Modelové úmrtnostní tabulky OECD (tabulky A,B,C,D,E), tabulky OSN (1982, 2010), tabulky WHO. Vstupní data, metody jejich konstrukce a použití tabulek.

 

4) Modely stacionární, stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace. Geometrický a exponenciální růst. Leslieho matice. Koncept populačního momentu. Vliv úmrtnosti a porodnosti na formování věkové struktury.

 

5) Modely sňatečnosti a plodnosti. Hajnalův výpočet průměrného věku při prvním sňatku (SMAM). Coaleův model sňatečnosti, standardní schéma a jeho vztah k reálným distribucím. Modely plodnosti, přirozená plodnost a analytická relace k manželské plodnosti (výpočet parametrů). Relační model plodnosti a gompitová transformace.

 

6) Dekompozice rozdílu mezi měrami (Kitagawa, das Gupta). Rozdíl dvou hrubých měr, vliv změny intenzity, struktury a jejich interakce. Rozdíly mezi zeměmi, obdobími, pohlavím. Excel spreadsheets MPIDR.

 

7) Dekompozice rozdílu mezi ukazateli dvou úmrtnostních tabulek (Pressat, Pollard, Arriaga). Příspěvky jednotlivých věkových skupin. Příspěvky příčin úmrtí (Pollard). Intervalová délka života, přímé efekty, nepřímé efekty a interakce (Arriaga). Excel spreadsheets MPIDR.

 

8) Vícestavová demografie I, inkrementní a dekrementní řád. Mezistavové přechody. Jednokořenové a vícekořenové tabulky. Základní maticová rovnice výpočtu pravděpodobností přechodu. Multiregionální tabulky podle místa bydliště a podle místa narození.

 

9) Vícestavová demografie II, příklady (rodinný stav, zdravotní stav apod). Program SPACE/SAS http://www.cdc.gov/nchs/data_access/space.htm

 

10) Tabulky ekonomické aktivity. Konvenční model: tři předpoklady. Modely: Population-based measure, Labour-force based measure. Vícestavový model ekonomické activity, míry ekonomické activity, vstup a výstup, pravděpodobnosti přechodu.

 

11) Analýza zdravotního stavu (teorie). Pokročilé metody epidemiologie. Prevalence chronické nemocnosti a disability. Tři teorie: expanze morbidity, komprese morbidity, dynamická rovnováha. Naděje dožití podle zdravotního stavu: délka života ve zdraví (délka života bez disability), naděje dožití ve zdraví. Výpočet naděje dožití podle zdravotního stavu (Sullivanova metoda, dvojvýchodné tabulky, vícestaové tabulky). Program SPACE/SAS

 

12) Age-period-cohort model (model věk-období-kohorta). Variabilita demografických dat podle věku, období a kohorty. Odhad efektů. Metoda Horiuchi – Coale, metoda dekompozice (Wilmoth, analýza reziduí, SVD).

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK