PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chemická struktura (b) - MC260P11M
Anglický název: Chemical structure (b)
Český název: Chemická struktura (b)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P09, MC260P11N
Je neslučitelnost pro: MC260P11N, MC260P09
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (19.04.2018)
Cílem kurzu je seznámit posluchače bakalářského studia se základními principy elektronové struktury atomů, molekul a chemické vazby a stručně probrat základy experimentálních metod, jež jsou vhodné ke studiu molekulové struktury. Získané poznatky studenti využijí v řadě speciálních přednášek. Nedílnou součástí kurzu jsou cvičení, která slouží k aktivnímu osvojení probírané látky. Předpokládá se, že student je obeznámen se základními pojmy z matematiky, fyziky a chemie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (19.04.2018)

hlavní literatura

P. W. Atkins: Molecular Quantum Mechanics

doplňková literatura

P. W. Atkins: Physical Chemistry (5.+ vydání)
I. N. Levine: Physical Chemistry (6.+ vydání)
D. McQuarrie, J. Simon: Physical Chemistry: A Molecular Approach
I. N. Levine: Quantum Chemistry & Molecular Spectroscopy
B. Thaller: Visual Quantum Mechanics
R. P. Feynman: The Feynman's Lectures on Physics

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (15.10.2020)

Zkouška je písemná s možným ústním dozkoušením. Zápočet se uděluje za průběžné vypracování domácích úkolů a závěrečný písemný test. Bude-li to nutné, budou kurz a zkouška distační.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (19.04.2018)

Část 1: základy kvantové chemie a teorie chemické vazby
Experimenty, které vedly ke zrodu kvantové teorie
Formální struktura kvantové mechaniky: postuláty kvantové mechaniky, vlnová funkce, operátory, princip korespondence
Hamiltonián
Základní modelové systémy: částice v jámě, harmonický oscilátor, atom vodíku
Molekulová symetrie, moment hybnosti, elektronové stavy
Teorie chemické vazby, molekulové orbitaly
Reaktivita

Část 2: základy spektroskopie a jejích principů
Obecné principy a klasifikace spektroskopických metod
Elektronová spektroskopie - blízká IČ/vis/UV/Röntgen/γ
Vibrační spektroskopie: IČ, Ramanova a rezonanční Ramanova spektroskopie
NMR a EPR spektroskopie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK