PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemická struktura - MC260P09
Anglický název: Chemical structure
Český název: Chemická struktura
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P11M, MC260P11N
Je neslučitelnost pro: MC260P122
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (03.02.2021)
Cílem kurzu je seznámit posluchače bakalářského studia se základy kvantové mechaniky a jejich použití v chemii, zejména pro popis elektronové struktury atomů a molekul, chemické vazby, chemické reaktivity a spekroskopických měření. Získané poznatky studenti využijí v řadě speciálních přednášek v dalším průběhu bakalářského studia i v navazujícím magisterském studiu. Předpokládá se, že student ovládá základní pojmy z matematiky, fyziky a chemie na úrovni druhého ročníku a že je schopen rozvíjet znalosti získané v předmětech Obecná chemie nebo Chemické principy.
V přednášce jsou probrány základní postuláty kvantové mechaniky a je naznačena jejich aplikace na kvantově chemické problémy. Studenti se seznámí s kvantově chemickým popisem různých typů vazeb, včetně slabých mezimolekulových interakcí. V poslední části kurzu se studenti seznámí s kvantově-mechanickou interpretací základních spektroskopických metod vhodných ke studiu struktury molekul a kondenzované fáze.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (03.02.2021)

J. Fišer a F. Zemánek: Struktura látek. Karolinum, 1994 (přepracovaná verze dostupná pro studenty on-line ve formě pdf dokumentu).

P.W. Atkins: Fyzikální chemie, 9. vydání, Kapitoly 7-14, 17-19, 2013.

Další doplňující literatura k jednotlivým kapitolám bude uvedena v rámci přednášek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (03.02.2021)

Zkoušku z chemické struktury může skládat student, který má zápočet ze cvičení.

Rozsah znalostí potřebných ke zkoušce je dán sylabem. Vzhledem k těsné provázanosti jednotlivých přednášek v rámci předmětu je kladen zvýšený důraz na práci studentů již v průběhu semestru. Zkouška je písemná a sestává ze tří částí:

  • Závěrečný test - váha 65%

  • Test v polovině semestru - váha 20%

  • Krátké testy v průběhu semestru - váha 15%

Ke splnění zkoušky je třeba získat 51 a více % (51-65% … dobře, 66-80% … chvalitebně, 81-100% … výborně).

 
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (03.02.2021)

1. Stavba atomu

Postuláty kvantové mechaniky (souhrn). Jednoelektronové atomy a ionty. Model nezávislých elektronů. Nástin metody SCF. Atom helia. Variační princip.Vektorový model atomu a spektroskopická symbolika. Hundova pravidla, spinorbitální interakce. Pauliho princip. Atomová spektra.

2. Chemická vazba ve dvouatomových molekulách

Bornova-Oppenheimerova aproximace. Hyperplochy potenciální energie. Metoda valenční vazby. Metoda molekulových orbitalů (MO). Prvky a operace symetrie. Klasifikace MO a elektronová spektra dvouatomových molekul. MO a fotoelektronová spektra. Spektroskopická symbolika pro dvouatomové molekuly.

3. Elektronová struktura víceatomových molekul a vazby v pevných látkách

Lokalizované a delokalizované MO. Metoda MO LCAO. Hybridní orbitaly. Klasifikace MO a celkových elektronových stavů nelineárních molekul. Hückelova metoda MO.Teorie krystalového a ligandového pole. Jahnův-Tellerův jev. Molekuly s nadbytkem a deficitem elektronů. Princip zachování orbitalové energie při chemických reakcích. Slabé mezimolekulové interakce. Typy chemických vazeb v krystalech. Klastry.

4. Struktura molekul a molekulová spektra

Přehled metod studia molekulové struktury a jejich použití. Absorpční a emisní spektra. Populace stavů, šířka spektrálních čar a doba života excitovaných stavů. Výběrová pravidla pro spektrální přechody. Rotační spektra. Vibrace dvouatomových molekul. Vibračně rotační spektra. Vibrace víceatomových molekul. Infračervená spektra (IČ) a molekulová struktura. Lineární dichroismus a polarizace pásů v IČ spektrech. Ramanův jev a Ramanova spektra. Elektronická spektra. Franckův-Condonův princip. Závislost poloh pásů a barevnosti na chemické struktuře. Deaktivace elektronově excitovaných stavů. Fluorescenční spektra. Kapalná scintilace.

Fotoelektronová spektroskopie. Stimulovaná emise záření. Lasery. Spektra NMR. Chemický posun, spin-spin interakce, relaxační procesy. NMR spektra a struktura molekul. Spektra ESR. g-faktor, hyperjemná struktura. Hmotnostní spektrometrie. Difrakční metody. Spektra ORD a CD.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK