PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemické praktikum pro učitele - MC250C32N
Anglický název: Practical course in biochemistry
Český název: Biochemické praktikum pro učitele
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: v ZS pro 3. ročníky, v LS pro 2. ročníky
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
Mgr. Jan Fiala, Ph.D.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (29.09.2021)
Toto praktikum je určeno pro studenty učitelství chemie.
Praktikum zajišťují: Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Lukáš Fojtík, Josef Dvořák a Zuzana Kalaninová
Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami. Metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

Skripta ke stažení
Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínky získání zápočtu:

1. provedení všech úloh praktika

2. napsání výstupního testu a prezentace zvolené úlohy

3. odevzdání zkontrolovaných a opravených protokolů

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (29.09.2021)

Studenti vypracují vždy jednu úlohu z následujících okruhů úloh:

1. Gelová chromatografie

2. Separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS a stanovení relativní molekulové hmotnosti těchto proteinů

3. Sledování afinity enzymu k substrátu - určení Michaelisovy konstanty a maximální rychlosti reakce

(4. Určení pH optima, sledování vlivu inhibitorů a aktivátorů na aktivitu enzymu, časový průběh enzymové reakce, detekce enzymové aktivity v polyakrylamidovém gelu)

Pro úspěšnou práci v praktiku je nezbytné ovládat software používaný k vyhodnocování výsledků (tabulkový procesor - výpočty se vzorci, sestavení správného typu grafu, chybové úsečky; grafický program - ořez a projasnění fotografií; matematický program - provedení nelineární regrese). K dispozici jsou vzorové protokoly, které slouží jednak jako vzor odevzdávaných výsledků a jednak si podle nich studenti mohou předem vyzkoušet vyhodnocování dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK