PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informace v analytické chemii - MC230P22
Anglický název: Information in Analytical Chemistry
Český název: Informace v analytické chemii
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (02.09.2021)
Přednáška uvádí studenty do problematiky práce s chemickými informacemi a jejich praktického využití. Zvláště je vhodná jako průprava pro přípravu teoretické části bakalářské nebo diplomové práce a pro její správné sepsání. Cílem přednášky je seznámit s problematikou informací a jejich využití v analytické chemii, a to od studia informací publikovaných v chemických informačních zdrojích, přes jejich efektivní hledání a práci s nimi, až k publikaci vlastních získaných výsledků. Velká pozornost je věnována práci s elektronickými referátovými zdroji (SciFinder, Reaxys, Web of Science, Scopus, aj.) a praktickému provedení rešerší. Probírány jsou i zásady správného vedení laboratorních záznamů, psaní odborných textů a presentace výsledků. Jsou zmíněny systémy hodnocení úspěšnosti prací (impakt faktor, h-index, citovanost) a grantová problematika. Cílem je podat efektivní, praktický návod k využívání informací a vytváření smysluplných informací nových.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (09.04.2022)

Webová stránka přednášejícího (s důležitými, aktualizovanými odkazy): https://www.natur.cuni.cz › ~nesmerak

Literatura vhodná pro samostudium (i nad rámec přednášky)

a) česká literatura

b) literatura v angličtině

 • Alley M.: The Craft of Scientific Writing. 4nd Ed. New York, Springer 2018.
 • Carter M.: Designing Science Presentations. A Visual Guide to Figures, Papers, Slides, Posters, and More. Amsterdam, Elsevier 2013.
 • A Guide to the Scientific Career. Virtues, Communication, Research, and Academic Writing. M. M. Shoja et al. (eds.). Wiley 2020.
 • Handbook of Chemoinformatics. 4 vol. J. Gasteiger (Ed.) Wiley 2003.
 • Körner A.M.: Guide to Publishing a Scientific Paper. London, Routledge 2008.
 • Kovac J.: The Ethical Chemist. Professionalism and Ethics in Science. 2nd Ed. Oxford, Oxford University Press 2018.
 • Rowe N.: Academic & Scientific Poster Presentation. A Modern Comprehensive Guide. Cham, Springer 2017.
 • The ACS Style Guide. Effective Communication of Scientific Information. A. M. Coghill, L. R. Garson (eds.). 3rd Ed. Washington, American Chemical Society 2006.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (19.12.2021)

Ke kontrole studia je požadováno:

 1. splnění průběžně zadávaných úkolů (nejpozději do data konání zkoušky);
 2. sepsání krátkého článku: Ke zvoleným klíčovým slovům nalézt alespoň tři články v angličtině a zpracovat je formou článku (min. rozsah 1,5 normostrany, tj. 2700 znaků včetně mezer). Součástí musí být předvedení důležitých informací a kritické porovnání dat. Text musí být doplněn citacemi (v plném tvaru), přihlíží se i k jeho formální úpravě. Práce se odevzdává nejpozději čtyři dny před zkouškovým termínem prostřednictvím systému Turnitin do kurzu Informace v analytické chemii (ID: 32768727; registrační klíč: kód předmětu podle SIS)
 3. ústní zkouška: zkouší se vše, co bylo odpřednášeno.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (25.09.2020)

1. Úvod. Informace a jejich výměna v chemii. Historie využití informací v chemii. Druhy a formy chemických informačních zdrojů. Kódování informací.

2. Primární chemické informační zdroje (časopisy, patenty, normy, zákony, lékopis).

3. Sekundární chemické informační zdroje (monografie a kompendia, tabulky, atlasy a sbírky, elektronické databáze).

4. Bibliografický popis dokumentů.

5. Referátové chemické informační zdroje. Referátové časopisy (Chemical Abstracts). Referátová kompendia (Beilstein, Gmelin). Elektronické referátové zdroje (SciFinder, Reaxys, Web of Science, Scopus, Pubmed, aj.).

6. Práce s informačními zdroji. Rešerše. Odborné knihovny. Získávání primárních dokumentů. Osobní dokumentace.

7. Tvorba a presentace nových informací. Obecné poznámky ke zpracování výsledků výzkumu. Pracovní záznamy, laboratorní deníky. Diplomové a disertační práce. Přednášky. Odborné konference. Publikace výsledků v odborném tisku. Hodnocení publikovaných informací (citovanost, impact faktor). Financování vlastního výzkumu (granty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK