PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Separační metody - MC230P05N
Anglický název: Separation methods
Český název: Separační metody
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)
Separační metody podávají přehled moderních analytických separačních metod. Zabývají se obecnou teorií separace a souhrnem fyzikálně chemických principů jako jsou transportní jevy, rozpustnost, adsorpce, iontová výměna, vylučovací efekt, biologické rozpoznávání. Teorie chromatografie a elektromigrace. Systematický popis důležitých separačních technik. Separační metody jsou zakončeny písemnou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Materiály k přednáškám lze stáhnout zde v SIS nebo v Moodle.

1. http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal, http://www.natur.cuni.cz/~suchan

2. Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005.

3. Teoretické základy a separační principy kapilárních elekromigračních metod, V. Kašička, Chemické listy, 91 (1997) 320-329.

4. Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Churáček a kol., SNTL, Praha, 1987.

5. Instrumentální analýza, F. Čůta, M. Popl a kol., SNTL, Praha, 1986.

6. Plynová chromatografie I, II, III, E. Smolková, V. Pacáková, L. Feltl, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1976.

7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, V. Pacáková, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1986.

8. Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Zkouška ze separačních metod je písemná. Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášky. Pro úspěšné absolvování zkoušky je požadována minimálně 59% úspěšnost.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

1. Přehled moderních analytických separačních metod.

2. Obecná teorie separace založená na konceptu diferenční migrace analytů.

3. Souhrn fyzikálně chemických principů, na nichž jsou separační metody založeny a interakcí, které se při separaci uplatňují, tj. transportní jevy (difuze, konvekce), rozpustnost (srážení, spolusrážení, rozpouštění, extrakce z kapaliny do kapaliny), adsorpce, iontová výměna, vylučovací efekt, biologické rozpoznávání.

4. Jednostupňové metody separace - srážení a spolusrážení, elektrodeposice, extrakce z kapaliny do kapaliny.

5. Teorie chromatografie a elektromigrace.

6. Chromatografické techniky planární a kolonové.

7. Papírová chromatografie (princip, stacionární a mobilní fáze, detekční techniky, aplikace).
Tenkovrstvá chromatografie (TLC a HPTLC) (principy, výběr mobilní a stacionární fáze, detekce a aplikace).

8. Plynová chromatografie - teorie rozpouštění plynů v kapalinách, volba stacionární fáze, instrumentace pro GC (dávkovače, kolony náplňové a kapilární, detektory (TCD, FID, ECD, MS a další, programování teploty kolony), derivatizace, pyrolyzní GC, aplikace.

9. Kapalinová chromatografie (HPLC) - adsorpční, chromatografie na chemicky vázaných fázích, iontově výměnná, vylučovací a bioafinitní (principy, volba stacionární a mobilní fáze, aplikace). Instrumentace pro HPLC (čerpadla, dávkovače, kolony, detektory, programování složení mobilní fáze). Derivatizace, aplikace.

10. Superkritická fluidní chromatografie (teorie, volba stacionární a mobilní fáze, instrumentace, aplikace).

11. Přehled elektromigračních metod. Elektroforetická migrace a pohyblivost. Elektroosmotický tok a pohyblivost. Elektrická dvojvrstva a zeta potenciál. Rychlostní a teplotní profil. Přístroj pro kapilární zónovou elektroforézu (CZE). Separační mechanismus v CZE. Elektroferogram. Počítání pohyblivostí. Slabé elektrolyty. Dávkování vzorku. Detekce. Analytická informace z elektroferogramu. Aplikace v CZE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK