PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Separační metody (kata) - MC230P51
Anglický název: Separation Methods
Český název: Separační metody (kata)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia. Separační metody podávají ucelený přehled o moderních analytických separačních metodách z teoretického i praktického hlediska. Zabývají se obecnou teorií separace a souhrnem fyzikálně chemických principů jako jsou transportní jevy, rozpustnost, adsorpce, iontová výměna, vylučovací efekt, biologické rozpoznávání. Teorie chromatografie a elektromigrace. Systematický popis důležitých separačních technik. Separační metody jsou zakončeny písemnou zkouškou.

Výsledky učení: Po absolvování předmětu posluchač vymezí základní termíny, objasní teorie rozdělovacích procesů, rozliší interakční síly v separačních metodách, provede extrakci, vysvětlí extrakci na pevné fázi, objasní superkritickou fluidní extrakci, vymezí afinitní chromatografii, vymezí iontově výměnou chromatografii, vymezí gelovou permeační chromatografii, provede plynovou chromatografii, objasní seperkritickou fluidní chromatografii, provede kapalinovou chromatografii, provede papírovou chromatografii, provede tenkovrstevnou chromatografii, objasní elektromigraci, vysvětlí přehled a rozdělení elektromigračních metod a provede kapilární elektroforézu.
Poslední úprava: Coufal Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (05.02.2024)
Literatura -

1. http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal , http://www.natur.cuni.cz/~suchan

2. Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005

3. Teoretické základy a separační principy kapilárních elekromigračních metod, V. Kašička, Chemické listy, 91 (1997) 320-329

4. Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Churáček a kol., SNTL, Praha, 1987

5. Instrumentální analýza, F. Čůta, M. Popl a kol., SNTL, Praha, 1986

6. Plynová chromatografie I, II, III, E. Smolková, V. Pacáková, L. Feltl, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1976

7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, V. Pacáková, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1986

8. Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991

Poslední úprava: Coufal Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (05.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška ze separačních metod je písemná. Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášky. Pro úspěšné absolvování zkoušky je požadována minimálně 59% úspěšnost.

Zkoušku ze separačních metod je možné konat i elektronicky, a to prostřednictvím e-learningového nástroje Moodle. Detailní informace o průběhu elektronické zkoušky jsou vždy s předstihem zaslány studentům, kteří se na vypsaný elektronický termín přihlásí v SIS.

Poslední úprava: Coufal Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (05.02.2024)
Sylabus -

1. Úvod do separačních metod, základní termíny a teorie rozdělovacích procesů, klasifikace separačních metod, interakční síly v separačních dějích.

2. Extrakce, klasifikace extrakčních metod, extrakce anorganických, organických látek a iontových chelátů, reextrakce.

3. Extrakce (SPE) a mikroextrakce (SPME) pevnou fází, principy, provedení, instrumentace a využití.

4. Superkritická fluidní extrakce (SFE), superkritický stav, výběr superkritické kapaliny a modifikátoru, způsoby kolekce analytů.

5. Afinitní chromatografie (AC), principy, afinita ligandu k makromolekule, vazba afinantu na nosič, pevné nosiče afinantů a jejich volba, techniky eluce.

6. Iontově výměnná chromatografie (IEC), druhy ionexů a jejich charakteristiky, aplikace u anorganických a organických látek.

7. Gelová permeační chromatografie (GPC), molekulově sítový efekt, druhy gelů, skupinové dělení a odsolování, frakcionace a stanovení rel. mol.hmotnosti.

8. Plynová chromatografie (GC), adsorpce a absorbce, sorpční izotermy, rozpouštění, rychlostní teorie a teorie pater v GC, účinnost v GC, detektory, náplňové a kapilární kolony, nástřikové techniky, stacionární fáze, kvalitativní a kvantitativní analýza v GC, kalibrační metody.

9. Chromatograf pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC). Stacionární a mobilní fáze, afinita, distribuce a retardace. Termodynamika a kinetika separace. Retenční veličiny. Základní rovnice chromatografie. Příčiny rozšiřování zón. Účinnost separace a rozlišení. Analytická informace z chromatogramu. Pumpy, dávkovací ventily, kolony a detektory. Stacionární a mobilní fáze pro LSC, LLC, IEC a GPC. Aplikace v HPLC.

10. Papírová chromatografie (PC). Tenkovrstvá chromatografie (TLC). Druhy vyvíjení. Detekce a identifikace. Retardační faktor. Denzitometr. HPTLC. Aplikace v PC a TLC.

11. Přehled elektromigračních metod. Elektroforetická migrace a pohyblivost. Elektroosmotický tok a pohyblivost. Elektrická dvojvrstva a zeta potenciál. Rychlostní a teplotní profil. Přístroj pro kapilární zónovou elektroforézu (CZE). Separační mechanismus v CZE. Elektroferogram. Počítání pohyblivostí. Slabé elektrolyty. Dávkování vzorku. Detekce. Analytická informace z elektroferogramu. Aplikace v CZE.

Poslední úprava: Coufal Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (05.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK