PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy - MB180P11
Anglický název: Evaluation in Biology Education - Didactic tests
Český název: Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka v ZS 2021/20212 bude zahájena 5.10.2021 Probíhat bude prezenčně
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Neslučitelnost : MB180C24
Je neslučitelnost pro: MB180C24
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (21.09.2021)
Výuka bude probíhat prezenčně. Změní-li se epidemiologická situace, budou studenti včas informováni o případných změnách. V úvahu by připadalo online prostředí Google Meet / Google Classroom; v čase daném rozvrhem.

Předmět je zaměřen na jednotlivé formy prověřování znalostí a dovedností žáků ZŠ a SŠ s důrazem na tvorbu nástroje pro hodnocení písemného projevu. Seznamuje s trendy v oblasti hodnocení v národním a mezinárodním kontextu i s výsledky mezinárodních výzkumů.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (30.09.2021)

I.

Kalhous, Z., Obst, O. (2002) Školní didaktika, Portál

Průcha Jan (1996) Pedagogická evaluace, MU Brno

Vašátková, J. (2006) Úvod do autoevaluace školy, UP v Olomouci

 

 II.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, (2005), Grada

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. (2008) Školní hodnocení žáků a studentů, Portál

Slavík, J. (1999) Hodnocení v současné škole,  Portál

Laufková, V. (2017) Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, roč. 67, č. 2, 2017, s. 126–146

Starý, K., Laufková, V. a kol. (2016) Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Kratochvílová, J.(2011) Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, 2011, MSD

Čechová B. (2009) Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků.  Praha: Portál. 120 s.

Novotná, K., Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 63, (3), 355−371.

 

 III.

Hniličková, J., Josífko, N., Tuček, A. (1972) Didaktické testy a jejich statistické zpracování, SPN n. p., Praha 1972

Hrabal V., Lustigová, Z., Valentová, L. (1992) Testy a testování ve škole, Středisko vědeckých informací pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1992

Chráska, M.: (1999) Didaktické testy, Paido-edice pedagogické literatury, Brno 1999

Jeřábek, O., Bílek, M. (2010) Teorie a praxe tvorby didaktických testů, Olomouc 2010 (http://zvyp.upol.cz/publikace/bilek_jerabek.pdf)

 

IV.

Mandíková, D., Houfková, J. Čížková, V., Čtrnáctová, H., Řezníčková, D. (2012)

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Podnázev: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce 2012, 133 s. ISBN 978-80-905370-1-9.

Hejný, M. a kol. (2011)  Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň. UVI.

Spurná, M. (2019). Analýza stavu hodnocení výsledků žáků v ČR a v zahraničí. Podkladová studie, NUV.

Blažek, R. a kol. (2019) Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA, Česká školní inspekce

 

 V.

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Publikace/PISA_2018_country_note.pdf

http://www.pedagogicke.info/2019/12/csi-vysledky-ceskych-zaku-v-pisa-2018.html

https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Ulohy-pro-rozvoj-prirodovedne-gramotnosti/Ulohy_pro_rozvoj_prirodovedne_gramotnosti.pdf

https://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH/matem-a-prirod-ulohy-pro-1-stupen-publikace.pdf

https://www.csicr.cz/getattachment/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015/Publikace-k-uvolnenym-uloham-TIMSS-2015_web1.pdf

https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skol-tipy-na-online-aplikace/

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (02.09.2021)

Ke zkoušce bude požadováno:

 1. Zpracování a prezentování vybraného tematického okruhu (na +- 10 min.)
 2. Vypracování komplexní biologické úlohy obsahující 4 - 5 dílčích otázek podle požadavků upřesněných na přednášce

Při zkoušce student prokáže:

1. znalosti jednotlivých problémových okruhů vymezených sylabem
2. orientaci v literatuře související s obsahem předmětu

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (21.09.2021)

Vzhledem k současným cílům výuky, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence učitelů pro distanční výuku, budou u jednotlivých vybraných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u budoucích učitelů (i jejich žáků) formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Pozornost bude věnována rozdílným přístupům k hodnocení žáků a výsledkům jejich práce při využívání distanční a prezenční výuky. Upozorněno bude také na úskalí ale i výhody distančního způsobu hodnocení a na možnosti, jak se vyhnout zbytečným problémům.

Časový harmonogram probírání jednotlivých okrůhů s odkazem na výukové materiály a podrobnější strukturaci obdrží studenti po definitivním zápisu do SISu.

Okruhy

 1. Hodnocení žáků, jeho funkce, typy, současné trendy
 2. Formy hodnocení; požadavky na hodnocení
 3. Může být hodnocení spravedlivé? 
 4. Hodnocení a vztah mezi učitel a žákem - budování tohoto vztahu
 5. Slovní hodnocení a jeho využití v přírodopisu a biologii
 6. Známkovat, či hodnotit slovně v přírodopisu a biologii
 7. Sebehodnocení a jeho postupné rozvíjení (ontogeneze hodnocení)
 8. Pozitivní a negativní hodnocení žáků ve škole (význam a účinky)
 9. Žákovské portfolio, jeho hodnocení a uplatnění v biologii; Metoda I.N.S.E.R.T.
 10. Vyhodnocování práce žáků pomocí kritérií;
 11. Chyby a objektivita hodnocení
 12. Chyby žáků ve výuce a učitelova práce s chybou
 13. Učitelovy subjektivní chyby při hodnocení žáků
 14. Autoevaluace škol - hlavní oblasti hodnocení činnosti škol, nástroje
 15. Didaktické testy - vlastnosti, význam, klasifikace testu
 16. Didaktické testy - typy položek, srovnání, příklady, klady, zápory
 17. Didaktické testy - hodnocení testů, analýza položek a chyb
 18. Plošné ověřování výsledků výuky - uzlové body studia, maturitní zkouška, postavení biologie
 19. Výzkum TIMSS a PISA, specifika úloh, problémy českých žáků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK