PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Souvislá ped. praxe z biologie II- mimořádné studium - MB180C09M
Anglický název: Teaching practice in biology II
Český název: Souvislá ped. praxe z biologie II- mimořádné studium
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe výstupová,termín praxí v LS 2014: 17.3.2014 - 11.4.2014
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Kateřina Blažová
Prerekvizity : MB180C08M
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)
Pedagogické praxe jsou součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na přírodovědecké fakultě. Před pedagogickou praxí II neprobíhá instruktáž. Pravidla pro pedagogickou praxi jsou stejná jako pro pedagogickou praxi I.
Během praxe uskutečňují studenti vedle hospitací také vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin (viz dále). Praxe zpravidla trvá 3-4 týdny.
Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 laboratorní práce.
Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit buď do 15. června (pro praxi v zimním semestru) nebo do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) kvůli zajištění školy pro praxi na odkazu v prostředí moodle (viz dále).
Studenti mohou absolvovat jednu část praxe v místě bydliště (mimo Prahu).
Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle, (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV-Bi2013
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

  • účast na reflexní schůzce (po praxích)
  • včasné odevzdání rozvrhu (nahrání do moodlu) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi
  • odevzdání formuláře A, B, C
  • hospitace předepsaného počtu hodin: 4-6 vyučovacích hodin
  • odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole (v tištěné podobě nebo elektronicky - nahrané do moodlu)
  • odučení předepsaného počtu hodin: 19 (15 vyučovacích hodin, 4 laboratorní práce/praktická cvičení)
  • odevzdání příprav pro 5 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (vždy nahraných na CD/DVD) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti, viz vstupní požadavky) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd.
  • vyplnění dotazníku - celkové reflexe na pedagogickou praxi - v moodlu
Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.ledna tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.června tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).

1. Se všemi otázkami týkajícími se pedagogických praxí se obracejte na RNDr. Kateřinu Blažovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 888, 606 624 146, e-mail: katerina.blazova@natur.cuni.cz, www stránky - prostředí moodle: dl2.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe výstupová

2. Měli byste odučit 15 vyučovacích hodin (VH) a 4 hodiny laboratorních prací (LP) nebo praktických cvičení (PC) (není-li toto v možnostech školy, nahradí se počet hodin LP/PC vyučovacími hodinami). Požadovaný počet náslechů je 4-6 z biologie. Musíte hospitovat ve třídě, kde budete učit alespoň jednu VH.

Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou až třech třídách různých ročníků gymnázia / SŠ po celou dobu 3-4 týdnů, abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení. Praxi není možno zkracovat tak, že odučíte požadovaný počet hodin např. během 1-2 týdnů.

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem (např. v 7.40 pokud bude vyučování od 8 hod.).

5. Rozvrh vyučovaných hodin nahrajete do prostředí moodle nejpozději třetí den praxe. Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.

Do rozvrhu (formulář D) uveďte jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorněte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přineste v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dejte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.

JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN IHNED AKTUALIZUJTE v prostředí moodle, popř. HLASTE nejlépe e-mailem nebo telefonicky vyučujícímu, který se k vám zapsal na hospitaci nebo dr. Blažové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy má jednotnou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin spolu s hodnocením učitele je na Seznamu odučených hodin (B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatněte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Necháte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručíte všechny dokumenty, přípravy (z 5 VJ) a poznámky z náslechů KUDBi. Žádám vás, aby tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK