PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Souvislá ped. praxe z biologie I- mimořádné studium - MB180C08M
Anglický název: Teaching practice in biology I
Český název: Souvislá ped. praxe z biologie I- mimořádné studium
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe výstupová,termín praxí v ZS 2014: 29.9.2014 - 24.10.2014
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Kateřina Blažová
Prerekvizity : MB180C07M, MB180C17
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (23.09.2014)
Pedagogické praxe jsou součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na Přírodovědecké fakultě. Před pedagogickou praxí I probíhá instruktáž, kde jsou studenti seznámeni s vlastní organizací pedagogické praxe, se školami, na kterých praxe probíhá, s úlohou a funkcí fakultního učitele v průběhu pedagogických praxí a s hlavními dokumenty týkajícími se pedagogických praxí (včetně požadavků na podobu přípravy na vyučovací hodinu).
Během praxe I uskutečňují studenti vedle hospitací zejména vlastní výstupy, tj. pod dohledem fakultního učitele vyučují v různých třídách. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin (viz dále). Praxe zpravidla trvá 3-4 týdny. Student během praxe hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 2 laboratorní práce, vede exkurzi. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit buď do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do 15. června (pro praxi v zimním semestru) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).
Studenti mohou absolvovat jednu část praxe v místě bydliště (mimo Prahu).
Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

  • účast na instruktážní schůzce (před praxemi) a reflexní schůzce (po praxích)
  • odevzdání formuláře A,B,C
  • hospitace předepsaného počtu hodin: 4-6 vyučovacích hodin
  • odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole
  • odučení předepsaného počtu hodin: 17 (15 vyučovacích hodin, 2 laboratorní práce/praktická cvičení)
  • odevzdání příprav pro 5 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (na CD nebo poslaných elektronicky) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti viz vstupní požadavky) ke kontrole
  • vedení biologické / přírodovědné exkurze
  • odevzdání podkladů k exkurzi včetně přípravy na exkurzi, trasy, pracovních listů a hodnocení ke kontrole
  • vyplnění dotazníku v prostředí moodle - celkové reflexe na pedagogickou praxi
Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí moodle (viz dále).

1. Se všemi otázkami týkajícími se pedagogických praxí se obracejte na RNDr. Kateřinu Blažovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 888, 606 624 146, e-mail: katerina.blazova@natur.cuni.cz, www stránky - prostředí moodle: dl2.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe výstupová

2. Měli byste odučit 15 vyučovacích hodin (VH), 2 hodiny laboratorních prací (LP) nebo praktických cvičení (PC) (není-li toto v možnostech školy, nahradí se počet hodin LP/PC vyučovacími hodinami) a vést biologickou / přírodovědnou exkurzi.

Požadovaný počet náslechů je 4-6 z biologie. Musíte hospitovat ve třídě, kde budete učit alespoň jednu VH. Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou až třech třídách různých ročníků gymnázia / SŠ po celou dobu praxe, abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a ověřit si účinnost svého působení. Praxi není možno zkracovat tak, že odučíte požadovaný počet hodin např. během 1-2 týdnů.

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

4. Ve škole se představte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledejte FU a hlaste se u vedení školy. V den nástupu na praxi se dostavte do školy s dostatečným časovým předstihem (např. v 7.40 pokud bude vyučování od 8 hod.).

5. Rozvrh vyučovaných hodin nahrajete do prostředí moodle nejpozději třetí den praxe. Pokud nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat.

Do rozvrhu (formulář D) uveďte čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorněte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přineste v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dejte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.

JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN IHNED AKTUALIZUJTE v prostředí moodle, popř. HLASTE nejlépe e-mailem nebo telefonicky vyučujícímu, který se k vám zapsal na hospitaci nebo dr. Blažové! Pokud nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být vyvozeny i další důsledky.

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisujte si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle).

7. Příprava na výstupy má jednotnou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně přírodnin a didaktické techniky). Písemnou přípravu vypracujte včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou a svým podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. Přehled odučených hodin spolu s hodnocením učitele je na Seznamu odučených hodin (B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Uplatněte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší přípravy.

V průběhu pedagogické praxe I uskutečníte exkurzi. Doklady k exkurzi odevzdejte spolu s přípravami (příprava na výuku, včetně organizačních poznámek, odborné poznámky vyučujícího, pracovní list (PL) (popř. pracovní text) pro žáky, autorské řešení PL + příklad (kopie) žáky vyplněného PL, schéma trasy exkurze s vyznačenými místy činností pro žáky, vyhodnocení výsledků exkurze).

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (C). Nechte si potvrdit všechny dokumenty pedagogických praxí (A, B, C) vedením školy a osobně doručte všechny dokumenty, přípravy (z 5 VJ) a poznámky z náslechů KUDBi. Formuláře A a B je třeba doručit do týdne po ukončení praxe. Žádám vás, aby tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn fakultních učitelů!

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, nevčasné plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK