PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení ze zoologie II - MB170T26
Anglický název: Field practise in zoology II
Český název: Terénní cvičení ze zoologie II
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170T11
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (31.01.2019)
Terénní cvičení ze zoologie II. probíhá v okolí Veselí nad Lužnicí na přelomu letního a podzimního období a je zaměřeno na sledování živočichů v tomto přechodném aspektu přírody. Volně tak doplňuje Terénní cvičení ze zoologie I., které se koná v jarních měsících. Účast na cvičení II. není podmíněna absolvováním cvičení I. Exkurze je cílená především na studenty oborů zaměřených na vzdělávání a doplňujícího pedagogického studia.

V akademickém roce 2018/2019 bude kurz probíhat 5 dní v termínu od soboty 17. srpna (cca od 10h) do středy 21. srpna 2019 (předpokládaný konec v 19h) v okolí terénní stanice katedry zoologie u Veselí nad Lužnicí.

Exkurze bude probíhat na stejném místě jako Terénní cvičení z botaniky II. (MB120T63) (19.-23.8) a termínově se bude s Terénním cvičením z botaniky II. (MB120T63) z části překrývat. Oba kurzy lze tedy v plném rozsahu absolvovat a tedy i splnit v jednom školním roce. Nicméně účast na Terénním cvičení z botaniky II. (MB120T63) je podmíněna samostatným zapsáním této povinnosti.

Ubytování, dopravu a stravu si studenti hradí sami. Ubytování je v zásadě možné dvojí. Buď zdarma ve stanech přímo u terénní stanice nebo v kempu v chatičkách ve Veselí nad Lužnicí. Předpokládané výdaje na ubytování v kempu budou cca 170 Kč/osobu/den. Spí se ve vlastních spacácích.

Zoologická část exkurze je složena ze dvou prolínajících se částí, v každé z nich je kladen důraz na praktické využití poznatků/dovedností při výuce biologie/přírodopisu a schopnosti předat tyto poznatky středoškolským studentům:

1) část demonstrační: sběr/odchyt a/nebo pozorování zoologických objektů studenty i pedagogy v přirozených typech suchozemských i vodních biotopů. Determinace živočichů převážně pedagogy nebo za jejich pomoci.

2) část aplikovaná: zaměření se na konkrétní témata/úkoly využitelné v budoucí učitelské praxi a na možnosti motivace středoškolských studentů. Výstupem budou vypracované projekty (např. následující témata: Ekologické nároky a morfo-ekologické adaptace živočichů v různých biotopech; srovnání stojaté vody, tekoucí vody a rašeliniště atd.)a konkrétní návrhy na exkurze nebo praktická cvičení.
V rámci této části exkurze proběhne cca 4 hodinová interaktivní přednáška zaměřená na metody zážitkové pedagogiky a jejich využití při výuce biologie nebo přírodopisu.

Botanická exkurze ke koncipována velmi podobně.

Další informace budou zaslány zapsaným studentům nejpozději do konce března 2019.

S dotazy se obracejte emailem nebo osobně na garanta exkurze:
Petr Janšta, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 1. patro, č. místnosti 118-119, janstapetr@gmail.com
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELÁK J. 1995: Klíč k určování

bezobratlých. Praha: Scientia.

CARTER D. J. & HARGREAVES B. 1986: A field guide to caterpillars of butterflies

and moths. Collins Sons, London.

CHINERY M. 1986: Insects of Britain & Western Europe. 3rd edition. Harper Collins Publ., London.

KERNEY M. P. & CAMERON R. A. D. 1979: Land snails of Britain & North-West

Europe. 4th edition. Harper Collins Publ., Hong Kong.

Klíč zvířeny ČSSR I. - V., ČERNÝ V., DANIEL M., DOSKOČIL J., HRABĚ S., KRATOCHVÍL J. eds., 1954-1975. Praha: Akademia.

NOVÁK I. 1980: A field guide in colour to butterflies and moths. Artia, Praha.

ROZKOŠNÝ R. (ed.) 1980: Klíč vodních larev hmyzu. Praha: Československá

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (25.10.2011)

Zápočet je udělen na základě: Účasti na celém terénním kurzu a aktivnímu přístupu studenta, tj. na sběru materiálu / pozorování živočichů v terénu, determinaci materiálu. Studenti ve skupině zpracují zadaný zoologicko-didaktický projekt a formou posteru představí své výsledky.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)

Demonstrována je terénní práce při studiu skupin obratlovců a bezobratlých živočichů. Metodika sběru/odběrů a primárního zpracování získaného materiálu. Výklad je zaměřen na taxonomickou, ekologickou, fytopatologickou a zoogeografickou problematiku demonstrovaných organizmů. Exkurze je týdenní

Seznámení se základními přírodními a zoogeografickými poměry navštíveného území. Další výuka se přizpůsobuje aktuálním přírodním podmínkám a výskytu organizmů, vhodných k demonstraci jednotlivých metodik práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK