PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z botaniky a zoologie - MB170T11
Anglický název: Field course in botany and zoology
Český název: Terénní cvičení z botaniky a zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170T26
Anotace -
Terénní cvičení z botaniky a zoologie je předmět založený primárně pro studenty oboru Učitelství biologie pro
střední školy (i když si ho samozřejmě mohou zapsat i další zájemci).

Cvičení probíhá v okolí Veselí nad Lužnicí na přelomu letního a podzimního období a je zaměřeno na sledování
rostlin a živočichů v tomto přechodném aspektu přírody. Volně tak doplňuje například Terénní cvičení ze zoologie I
a Terénní cvičení z botaniky I, která se konají v jarních měsících. Účast na Terénním cvičení z botaniky a zoologie
není všas podmíněna absolvováním Terénního cvičení ze zoologie I či Terénního cvičení z botaniky I. Exkurze Terénní
cvičení z botaniky a zoologie je cílená především na studenty oborů zaměřených na vzdělávání a doplňujícího
pedagogického studia.

Ve školním roce 2023/2024 proběhne kurz v termínu od 18.8.2024 (neděle, cca od 13h) do 23.8.2024 (pátek, cca 13h) v okolí terénní stanice katedry zoologie u Veselí nad Lužnicí.

Ubytování, dopravu a stravu si studenti hradí sami. Ubytování bude zajištěno zdarma na terénní stanici Ruda (GPS: 49.1505189N, 14.6930517E), a to buď přímo ve stanici nebo ve stanu před stanicí. Spí se v obou variantách ve vlastních spacácích.

Celá exkurze je složena ze dvou prolínajících se částí, v každé z nich je kladen důraz na praktické využití
poznatků/dovedností při výuce biologie/přírodopisu a schopnosti předat tyto poznatky středoškolským studentům:
1) část demonstrační: sběr/odchyt a/nebo pozorování botanických a zoologických objektů studenty i pedagogy v
přirozených typech suchozemských i vodních biotopů. Determinace rostlin a živočichů převážně pedagogy nebo
za jejich pomoci.
2) část aplikovaná: zaměření se na konkrétní témata/úkoly využitelné v budoucí učitelské praxi a na možnosti
motivace středoškolských studentů. Výstupem budou vypracované projekty (např. následující témata: Ekologické
nároky a morfo-ekologické adaptace rostlin a živočichů v různých biotopech; srovnání stojaté vody, tekoucí vody a
rašeliniště atd.) a konkrétní návrhy na exkurze nebo praktická cvičení.
V rámci této části exkurze proběhne cca 4 hodinová interaktivní přednáška zaměřená na metody zážitkové
pedagogiky a jejich využití při výuce biologie nebo přírodopisu.

Podmínka po získání započtu je aktivní účast v plném rozsahu kurzu a závěrečné přezkoušení z poznávání
přírodnin.
Další informace jsou zasílány zapsaným studentům nejpozději do konce března.

S dotazy se obracejte e-mailem nebo osobně na garanta exkurze:


Petr Janšta, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 1. patro, č. místnosti 118-119, petr.jansta@natur.cuni.cz
Tomáš Urfus, Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 1. patro, č. místnosti 68, tomas.urfus@natur.cuni.cz

Poslední úprava: Janšta Petr, Mgr., Ph.D. (09.01.2024)
Literatura -

Kaplan (2019): Klíč ke květeně ČR/Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně ČR 

Lepší et al. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech

Čeřovský et al. (2009): Botanicky významná území České republiky

Chráněná území ČR I. - XL.

Skoumalová & Hrouda (2019): Rostliny naší přírody

 

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínka po získání započtu je aktivní účast v plném rozsahu kurzu a závěrečné přezkoušení z poznávání
přírodnin.

Poslední úprava: Urfus Tomáš, Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus -

Demonstrována je terénní práce při studiu rostlin a různých skupin obratlovců a bezobratlých živočichů. Metodika sběru/odběrů a primárního zpracování získaného materiálu. Výklad je zaměřen na taxonomickou, ekologickou, fytopatologickou a biogeografickou problematiku demonstrovaných organizmů. Exkurze je týdenní.
Seznámení se základními přírodními a zoogeografickými poměry navštíveného území. Další výuka se přizpůsobuje aktuálním přírodním podmínkám a výskytu organizmů, vhodných k demonstraci jednotlivých metodik práce.

Poslední úprava: Peterková Jindřiška, Ing. (14.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK