PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení ze zoologie - MB170T24
Anglický název: Field course in zoology
Český název: Terénní cvičení ze zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. Markéta Knitlová, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.03.2019)
Studenti zapsaní na Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) si mohou vybrat jednu ze tří nabízených možností, kde se terénního cvičení zúčastní. Terénní cvičení totiž probíhá téměř současně ve třech různých lokacích. Zápis do jednotlivých cvičení bude umožněn přes SIS formou zápisu do jedné z odpovídajících paralelek (všichni zapsaní na tento předmět budou o čase otevření zápisu do jednotlivých paralelek s předstihem informováni e-mailem). Předem upozorňujeme, že některá cvičení sebou nesou nutnost uhrazení ubytovacího poplatku, který může být požadován již před zahájením exkurze! Na všechny exkurze je potřeba mít odpovídající vybavení (terénní obuv i oblečení, zápisník, tužku; lupa a dalekohled s výhodou).

1. Terénní cvičení v okolí Lednicko-valtického areálu a na Pálavě
Terénní cvičení v oblasti Lednicko-valtického areálu je určeno především (nikoliv však pouze) vážným zájemcům o studium terénních a systematických oborů. U ostatních studentů je předpokládaný zápal a vůle poznávat zajímavosti naší fauny. V rámci cvičení se seznámíte s faunou a biotopy jedné z biologicky nejbohatších a nejrozmanitějších oblastí České republiky, včetně návštěvy CHKO Pálava. Bohatý program exkurze nabízí kromě tradičních (a povinných) denních bloků i volitelný večerní přírodovědný (odchyt ptáků, netopýrů, hmyzu) i kulturní program. Přírodovědně bohaté lokality se nacházejí i v bezprostředním okolí ubytování, přímo v kempu pak není problém narazit na roháče obecného či tesaříka obrovského, rybník Apollo nabízí zase velmi zajímavá ornitologická pozorování (a možnost koupání).
Vlastní exkurze bude probíhat od pondělí 20. 5. (sraz v 9.00 na náměstí v Lednici) do pátku 24. 5.; ubytování je rezervováno v kempu od neděle 19.5. Cena za noc je 150 Kč, celkem tedy 750 Kč na osobu, ubytování je nutné uhradit předem do 15. 4. na účet kempu (informace obdrží zapsaní mailem). Jídlo vlastní, v kempu jsou pouze omezené možnosti vaření (varná konvice) a bufet se základním občerstvením.
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů. Garantem turnusu je Dr. Petr Šípek (sipekpetr80@gmail.com).

2. Terénní cvičení v okolí terénní stanice Ruda (CHKO Třeboňsko)
Toto terénní cvičení se bude konat v termínu 19. – 24. května 2019 (neděle cca 14h až pátek cca 12h) v širším okolí terénní stanice Ruda (nedaleko Veselí nad Lužnicí). Terénní stanice, která patří katedře zoologie, je umístěna ve velmi klidném místě na okraji stejnojmenné Národní přírodní rezervace Ruda. Všechny exkurze jsou organizovány s důrazem na poznání nejen běžně se vyskytujících živočichů, ale také zvířeny typické pro třeboňskou pánev. Během jednodenních výletů se seznámíte s různými typy biotopů CHKO Třeboňsko, včetně například reliktní písečné duny u Vlkova. V rámci exkurzí vám představíme nejrůznější druhy bezobratlých živočichů (včetně například dobrovolného nahlédnutí do úžasného proskleného včelího úlu s podrobným výkladem o biologii včely medonosné), z blízka se seznámíte s místními druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Během exkurze se ponejvíce v okolí terénní stanice budete mít možnost několikrát přímo účastnit odchytu ptáků do sítí, drobných zemních savců či nočního hmyzu na světelný lapač.
Ubytování je možné ve Veselí nad Lužnicí v chatičkách v kempu (cena cca 170 Kč/noc) či do naplnění kapacity ve stanech před stanicí (zdarma). Pro všechny zúčastněné platí možnost posezení u večerních ohňů přímo u stanice společně s vedoucími exkurze, kteří jsou všichni na stanici ubytovaní. V případě nouze (dlouhé noční odchyty) kapacitně omezená možnost přespání na stanici. Ubytování a stravu si účastníci hradí sami.
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů. Garantem tohoto cvičení je Dr. Petr Janšta (janstapetr@gmail.com), který vám rád zodpoví další dotazy. Nicméně potřebné podrobné informace budou zaslány závazně zapsaným studentům na cvičení do okolí CHKO Třeboňsko nejpozději do konce března 2019.

3. Terénní cvičení do lokalit v okolí Prahy
Tento turnus probíhá od 20. do 24. 5., první tři dny se věnujeme fauně bezobratlých, ve čtvrtek a v pátek obratlovcům. Cvičení zahrnuje návštěvu biologicky rozmanitých lokalit v okolí Prahy, uvidíme faunu stojatých i tekoucích vod, lužního lesa, potoční nivy, teplých hájů, suťových lesů i skalních stepí. Odpoledne (cca kolem 15-16 hodiny) se vracíme zpět do Prahy. Tento turnus je tedy vhodný pro studenty, kteří z nějakého důvodu nemohou odjet na celý týden mimo Prahu. Doprava je individuální, studenti si jízdenky kupují sami. Sraz je v cíli a v čase příjezdu doporučeného spoje.
Vybavení: Terénní obuv, deštník nebo pláštěnka, jídlo k obědu, blok a tužka na zápisky
Upozornění: po skončení exkurzí z bezobratlých (středa) i obratlovců (pátek) budou studenti přezkoušeni ze získaných znalostí!!!
Garantkou tohoto turnusu je Lucie Juřičková (lucie.jurickova@seznam.cz).
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK