PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Terénní cvičení ze zoologie - MB170T24
Anglický název: Field course in zoology
Český název: Terénní cvičení ze zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
N//Je neslučitelnost pro: MB170T12
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (12.02.2020)
Studenti zapsaní na Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) si mohou vybrat jednu ze tří nabízených možností, kde se terénního cvičení zúčastní (viz níže). Upozorňujeme, že studenti si hradí náklady na stravu, ubytování i dopravu.

1. Lednicko-valtický areál a na Pálava - je určeno především (nikoliv však pouze) vážným zájemcům o studium terénních a systematických oborů. U ostatních studentů je předpokládaný zápal a vůle poznávat zajímavosti naší fauny. V rámci cvičení se seznámíte s faunou a biotopy jedné z biologicky nejbohatších a nejrozmanitějších oblastí České
republiky, včetně návštěvy CHKO Pálava. Exkurze nabízí kromě tradičních (a povinných) denních bloků i volitelný večerní přírodovědný (odchyt ptáků, netopýrů, hmyzu). Doprava na místo konání je individuální, studenti si hradí ubytování (cca 150Kč/noc).

2. Okolí terénní stanice Ruda (CHKO Třeboňsko) - exkurze jsou organizovány s důrazem na poznání nejen běžně se vyskytujících živočichů, ale také zvířeny typické pro třeboňskou pánev. Během jednodenních výletů se seznámíte s různými typy biotopů CHKO Třeboňsko, včetně například reliktní písečné duny u Vlkova. V rámci exkurzí vám
představíme nejrůznější druhy bezobratlých živočichů (včetně například dobrovolného nahlédnutí do úžasného proskleného včelího úlu s podrobným výkladem o biologii včely medonosné), z blízka se seznámíte s místními druhy ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Během exkurze se ponejvíce v okolí terénní stanice budete mít možnost několikrát přímo účastnit odchytu ptáků do sítí, drobných zemních savců či nočního hmyzu na světelný lapač. Ubytování, dopravu a stravu si studenti hradí sami. Ubytování je možné dvojí: zdarma ve stanech přímo u terénní stanice nebo v kempu v chatičkách ve Veselí nad Lužnicí. Předpokládané výdaje na ubytování v kempu budou
180 Kč/osobu/den. Spí se ve vlastních spacácích.

3. Lokality v okolí Prahy - první tři dny se věnujeme fauně bezobratlých, další dva dny obratlovcům. Cvičení zahrnuje návštěvu biologicky rozmanitých lokalit v okolí Prahy, uvidíme faunu stojatých i tekoucích vod, lužního lesa, potoční nivy, teplých hájů, suťových lesů i skalních stepí. Tento turnus je tedy vhodný pro studenty, kteří z nějakého důvodu
nemohou odjet na celý týden mimo Prahu. Studenti si hradí jízdné v hromadných dopravních prostředcích.

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast a úspěšné přezkoušení z demonstrovaných organismů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (06.01.2020)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha
Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.
Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.
Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha
Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros
Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Kolibáč, J., Hudec K. a kol. 2019.Příroda České republiky. Průvodce Faunou. Academia

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK