PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etologie a sociobiologie pro učitele - MB170P107U
Anglický název: Ethology and sociobiology for teachers
Český název: Etologie a sociobiologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P107
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)
Tento předmět je úvodem do studia chování. Seznámí studenty se základy klasické etologie, sociobiologie, resp. ekologie chování a dalších příbuzných oborů. Po historickém úvodu věnovanému základním konceptům a zakladatelům oboru je věnována pozornost vysvětlení významu chování, popisu mechanismů vrozených instinktivních odpovědí a genetice chování. Výklad sociobiologie je rozdělen na positivní (život ve skupině, kooperace, altruismus, eusocialita), negativní (agrese, teritorialita a konflikt) a sexuální interakce (sociální systémy, výběr partnera, mateřské, resp. rodičovské chování). Pozornost je věnována i behaviorálně ekologickým modelům jako je teorie optimálního sběru potravy (optimal foraging theory), teorie optimální velikosti teritoria (optimal territory size) a teorie optimální velikosti skupiny (optimal group size). Další podstatnou částí přednášky jsou partie věnované studiu učení (imprinting, klasické a operantní podmiňování, averzivní učení, diskriminační učení, sociální učení, učení vhledem, učení zpěvu u ptáků). Zvláštní kapitoly tvoří části věnované typům prostorové orientace a navigace, antipredačním strategiím, percepčním a kognitivním schopnostem predátorů využívaných při vyhledávání a rozpoznávání kořisti a rovněž otázkám behaviorálních syndromů a personality u zvířat.
Přednáška je doplněna praktickým cvičením v letním semestru, které probíhá turnusově v Zoo Praha (zpravidla pro 10-15 studentů za den). Zde se studenti seznámí s etologií vybraných druhů zvířat. Obvyklá finanční spoluúčast studenta je 250 Kč.

V případě zhoršení epidemiologiké situace bude přednáška probíhat online v prostředí MS Teams; doplňující studijní materiály budou k dispozici na Moodle.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (24.10.2019)

Veselovský Z. 2005: Etologie. Biologie chování zvířat. Academia

Krebs J.R. & Davies N.B. 2004: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Davies N.B., Krebs J.R. & West S.A. 2012: An introduction to behavioural ecology. Fourth edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 506 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Každoročně aktualizované vybrané odborné publikace jsou po přihlášení k dispozici na Moodle (https://dl2.cuni.cz).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška je ústní v rozsahu odpřednášených témat; studenti mohou využít také doporučenou literaturu.   

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. (24.10.2019)

Seznam témat přednášky Etologie a sociobiologie. Rozsah a pořadí jednotlivých témat neodpovídá přesně rozvržení jednotlivých lekcí přednášky.

1. Vymezení, historie a teorie oboru (Landová)

Etologie, zoopsychologie, behaviorální ekologie, sociobiologie, behaviorální vědy, proximátní a ultimátní příčiny, čtyři Tinbergenovy otázky.

2. Genetika chování (Frynta)

Ontogenetické vlivy, důkazy dědičnosti chování, dědičnost a prostředí, představy o mechanismech dědičnosti chování.

3. Výhody sociality, reciproční altruismus a kooperace (Frynta)

Agregace jako antipredační strategie, vězňovo dilema a odvozené hry, osud altruistické mutace, reciproční altruismus a podmínky potřebné k jeho udržení, jiné typy kooperace, trest.

4. Altruismus vůči příbuzným, pomocníci a rodina, eusocialita (Frynta)

Hamiltonova podmínka, koeficienty příbuzenství, poplašné signály, pomocníci, rodina u zvířat a její stabilita. Sociální systémy mravenců, vos, termitů a eusociálních savců. Teorie vysvětlující jejich evoluci.

5. Infanticida, siblicida a konflikt zájmů mezi příbuznými (Frynta)

Infanticida u hulmanů, lvů a hlodavců. Siblicida, asynchronní líhnutí u ptáků. Rodičovská péče a investice, fylogenese a rodičovská péče, konflikt rodičů s potomky.

6.-7. Agrese, teritorialita a konflikt (Frynta)

Definice agrese, fysiologická regulace agrese. Konflikt, teritorialita, hierarchie, evolučně stabilní strategie, signály a komunikace, skupinová agrese.

8. Přehled reprodukčních systémů, promiskuita, tokaniště (Frynta)

Role samců a samic, systémy bez rodičovské péče, kompetice spermií, příčiny promiskuity, důvody opakovaného páření.

9. Polygynie, monogamie, rozvod a mimopárové kopulace, polyandrie a konflikt mezi pohlavími (Frynta)

Modely vysvětlující polygynii, monogamie a samčí rodičovská péče, důvody pro mimopárovou paternitu. Tropičtí ptáci. Pěvušky jako příklad polyandrie a konfliktu mezi pohlavími.

10. Klasická etologie (Landová)

Vrozené vzorce chování, Lorenz, Tinbergen a von Frisch. Vrozené a naučené chování.

11. Učení (Landová)

Asociativní učení, učení vhledem, hra, averzivní učení, imprinting, prostorové úlohy, napodobování, tradice. 

12. Personalita u zvířat (Landová a Exnerová)

Koncepce personality u zvířat, behaviorální syndromy, heritabilita a vliv prostředí, ontogeneze, stabilita a opakovatelnost.

13. Antipredační strategie a chování predátorů (Exnerová)

Krypse, aposematismus, mimikry a další antipredační strategie; percepční a kognitivní schopnosti predátorů; mechanismy vyhledávání kořisti; reakce predátorů na výstražné signály; averzivní učení; rozpoznání a generalizace výstražných signálů. 

14. Antipredační chování (Fuchs)

Behaviorální strategie snižující riziko predace.

15. Sociální učení a sociální kognice (Exnerová)

Sociální versus individuální učení; mechanismy sociálního učení; inovace a tradice; vyučování u zvířat; sociální kognice; sebe-reprezentace; teorie mysli.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK