PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etologie a sociobiologie - MB170P107
Anglický název: Ethology and sociobiology
Český název: Etologie a sociobiologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
RNDr. Markéta Janovcová, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Mgr. Iveta Štolhoferová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170P107U
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)
Tento předmět je úvodem do studia chování. Seznámí studenty se základy klasické etologie, sociobiologie, resp. ekologie chování a dalších příbuzných oborů. Po historickém úvodu věnovanému základním konceptům a zakladatelům oboru je věnována pozornost vysvětlení významu chování, popisu mechanismů vrozených instinktivních odpovědí a genetice chování. Výklad sociobiologie je rozdělen na positivní (život ve skupině, kooperace, altruismus, eusocialita), negativní (agrese, teritorialita a konflikt) a sexuální interakce (sociální systémy, výběr partnera, mateřské, resp. rodičovské chování). Pozornost je věnována i behaviorálně ekologickým modelům jako je teorie optimálního sběru potravy (optimal foraging theory), teorie optimální velikosti teritoria (optimal territory size) a teorie optimální velikosti skupiny (optimal group size). Další podstatnou částí přednášky jsou partie věnované studiu učení (imprinting, klasické a operantní podmiňování, averzivní učení, diskriminační učení, sociální učení, učení vhledem, učení zpěvu u ptáků). Zvláštní kapitoly tvoří části věnované typům prostorové orientace a navigace, antipredačním strategiím, percepčním a kognitivním schopnostem predátorů využívaných při vyhledávání a rozpoznávání kořisti a rovněž otázkám behaviorálních syndromů a personality u zvířat.
Přednáška je doplněna praktickým cvičením v letním semestru, které probíhá turnusově v Zoo Praha (zpravidla pro 10-15 studentů za den). Zde se studenti seznámí s etologií vybraných druhů zvířat. Obvyklá finanční spoluúčast studenta je 250 Kč.
Absolventi předmětu Etologie a sociobiologie by měli získat teoretické základy paradigmat klasické etologie a sociobiologie nutné pro studium chování zvířat a také pro následné absolvování pokročilejších předmětů (Základy etologie, Sociobiologie a behaviorální ekologie I a II, Kognitivní neuroetologie, Kognitivní etologie).
Tento předmět je vyučován v češtině i angličtině. Pro studenty v programu ERASMUS je určen předmět s kódem MB170P106.

V případě distančního vzdělávání bude využívána platforma MS Teams.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.10.2019)

Povinná literatura:

Veselovský Z. 2005: Etologie. Biologie chování zvířat. Academia

Krebs J.R. & Davies N.B. 2004: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Davies N.B., Krebs J.R. & West S.A. 2012: An introduction to behavioural ecology. Fourth edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 506 pp (vybrané kapitoly na Moodlu).

Každoročně aktualizované vybrané odborné publikace jsou po přihlášení k dispozici na Moodle (https://dl2.cuni.cz).

 

Doporučená literatura:

Birkhead T. 2000: Promiscuity. Cambridge: Harvard Univ. Press, 272 pp.

Choe J.C. & Crespi B.J. (eds) 1997: The evolution of social behaviour in insects and arachnids. Cambridge: Cambridge University Press, 541 pp.

Dawkins R. (1976): Sobecký gen, Nakladatelství mladá fronta 1998, 319 str.

Dawkins R. (1982): The Extended Phenotype. Oxford-San Francisco, 307 pp.Dennett D.C. 1995: Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life. New York: Simon and Schuster, 587 pp.

Dugatkin L.A., 1997: Cooperation among animals: an evolutionary perspective. Oxford: Oxford Universiity Press, 221 pp.

Höglund J. & Alatalo R., 1995: Leks. Princeton: Princeton University

Lorenz K. 1963: Das Sogenannte Böse. Wien: Verlag Dr. G. Borotha-Schoeler. Česky: Mladá Fronta 1992, 239 pp.

Mock W. & Parker G.A. 1997: The evolution of sibling rivalry. Oxford: Oxford Univ. Press, 464 pp.

Pearce JM. 2008. Animal Learning and Cognition. Psychology Press. New York.

 

Ridley M.2000: Původ ctnosti. Praha: Portál, 295 pp.

Sigmund K. 1993: Games of Life-explorations in ecology, evolution and behaviour. London: Penguin Books, 244 pp.

Trivers R.2002: Natural selection and social theory. Oxford: Oxford Univ. Press, 345 pp.

Wilson E.O. 1975: Sociobiology – The New Synthesis, Cambridge: Harvard University Press, 900 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (18.09.2020)

Zkouška je ústní (s tím, že může být doplněna písemným testem nahrazujícím její první část zjišťující elementární znalosti). Předmětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno během přednášky či cvičení, jakož i obsah učebnice prof. Zdeňka Veselovského vydaná v nakladatelství Academia a další doplňkové četby z oboru, kterou si studenti mohou zvolit dle pokynů vyučujících. Zkouška prověřuje jak přímo znalosti, tak i schopnost pochopit souvislosti a integrovat poznatky ze studia chování s poznatky z navazujících oborů (k tomu jsou ovšem potřeba elementární znalosti (především zoologie, ekologie a evoluční biologie) získanými předchozím studiem.

V případě zhoršení epidemiologické situace může probíhat zkouška ústně s využitím MS Teams a formou testu v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D. (15.02.2021)

Seznam témat přednášky Etologie a sociobiologie. Rozsah a pořadí jednotlivých témat neodpovídá přesně rozvržení jednotlivých lekcí přednášky.

1. Vymezení, historie a teorie oboru (Landová)

Etologie, zoopsychologie, behaviorální ekologie, sociobiologie, behaviorální vědy, proximátní a ultimátní příčiny, čtyři Tinbergenovy otázky.

2. Genetika chování (Frynta)

Ontogenetické vlivy, důkazy dědičnosti chování, dědičnost a prostředí, představy o mechanismech dědičnosti chování.

3. Výhody sociality, reciproční altruismus a kooperace (Frynta)

Agregace jako antipredační strategie, vězňovo dilema a odvozené hry, osud altruistické mutace, reciproční altruismus a podmínky potřebné k jeho udržení, jiné typy kooperace, trest.

4. Altruismus vůči příbuzným, pomocníci a rodina, eusocialita (Frynta)

Hamiltonova podmínka, koeficienty příbuzenství, poplašné signály, pomocníci, rodina u zvířat a její stabilita. Sociální systémy mravenců, vos, termitů a eusociálních savců. Teorie vysvětlující jejich evoluci.

5. Infanticida, siblicida a konflikt zájmů mezi příbuznými (Frynta)

Infanticida u hulmanů, lvů a hlodavců. Siblicida, asynchronní líhnutí u ptáků. Rodičovská péče a investice, fylogenese a rodičovská péče, konflikt rodičů s potomky.

6.-7. Agrese, teritorialita a konflikt (Frynta)

Definice agrese, fysiologická regulace agrese. Konflikt, teritorialita, hierarchie, evolučně stabilní strategie, signály a komunikace, skupinová agrese.

8. Přehled reprodukčních systémů, promiskuita, tokaniště (Frynta)

Role samců a samic, systémy bez rodičovské péče, kompetice spermií, příčiny promiskuity, důvody opakovaného páření.

9. Polygynie, monogamie, rozvod a mimopárové kopulace, polyandrie a konflikt mezi pohlavími (Frynta)

Modely vysvětlující polygynii, monogamie a samčí rodičovská péče, důvody pro mimopárovou paternitu. Tropičtí ptáci. Pěvušky jako příklad polyandrie a konfliktu mezi pohlavími.

10. Klasická etologie (Landová)

Vrozené vzorce chování, Lorenz, Tinbergen a von Frisch. Vrozené a naučené chování.

11. Učení (Landová)

Asociativní učení, učení vhledem, hra, averzivní učení, imprinting, prostorové úlohy, napodobování, tradice. 

12. Personalita u zvířat (Landová a Exnerová)

Koncepce personality u zvířat, behaviorální syndromy, heritabilita a vliv prostředí, ontogeneze, stabilita a opakovatelnost.

13. Antipredační strategie a chování predátorů (Exnerová)

Krypse, aposematismus, mimikry a další antipredační strategie; percepční a kognitivní schopnosti predátorů; mechanismy vyhledávání kořisti; reakce predátorů na výstražné signály; averzivní učení; rozpoznání a generalizace výstražných signálů. 

14. Antipredační chování (Fuchs)

Behaviorální strategie snižující riziko predace.

15. Sociální učení a sociální kognice (Exnerová)

Sociální versus individuální učení; mechanismy sociálního učení; inovace a tradice; vyučování u zvířat; sociální kognice; sebe-reprezentace; teorie mysli.

 

V letním semestru proběhnou jednodenní turnusy v ZOO Praha (zpravidla pro 10-15 studentů za den) odpovídající rozsahu cvičení (1 hodina týdně). Náplní praktika bude seznámení s etologií vybraných druhů zvířat. Pozorování, kategorizace a interpretace chování, tvorba etogramu, půlhodinový snímek chování, diskuse a výklad vyučujících. Seznam obvykle sledovaných druhů na praktiku: Equus przewalski, Pecari tajacu, Nasua nasua, Canis lupus, Speothos venaticus, Chrysocyon, Mellivora capensis, Procavia capensis, Helogale parvula, Cynictis penicillata, Suricata suricatta, Lemniscomys barbarus, Arvicanthis niloticus, Acomys cahirinus, Cynomys ludovicianus, Capromys pilorides, Cyclura nubila.


V případě špatné epidemiologické situace a uzavření Zoo Praha bude praktikum probíhat distanční formou. Studenti budou mít za úkol shlédnout vybraná videa s etologickou tematikou, zpracovat dvě eseje o vybraných druzích zvířat a splnit krátký kontrolní test v Moodlu.

Literatura:

Martin P. & Bateson P. (1993): Measuring Behaviour: An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK