PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molecular mechanisms of regulated cell death - MB150P120E
Anglický název: Molecular mechanisms of regulated cell death
Český název: Molekulární mechanismy regulované buněčné smrti
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazuje MB150P79 a MB150P79E
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Vyučující: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Neslučitelnost : MB150P79, MB150P79E
Anotace -
Cyklus přednášek je principielně zaměřen na seznámení s mechanismy aktivace a regulace buněčné smrti (apoptózy, regulované nekrózy, atd.) a se souvisejícími ději. Modelovými buňkami/organizmy pro analýzu těchto mechanismů jsou zejména savčí (lidské či myší) buňky. Vedle savčích buněk jsou mechanismy regulované buněčné smrti představeny u dalších obratlovců, bezobratlých a i jednobuněčných organism a u rostlin. V neposlední řadě je poukázáno na asociaci mezi regulovanou buněčnou smrtí a fyziologickými či patofyziologickými stavy a projevy organismu.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (21.02.2018)
Literatura -

Powerpoint presentace v angličtině přístupné po přihlášení heslem na webu a též na webu přístupné aktualizované přehledné články, případně primární publikace.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (21.02.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška bude  v rozsahu přednášené látky formou písemného testu obsahujícího 3 bloky: a/15 kvízových otázek, b/ 10 krátkých otázek/odpovědí a c/ 2 komplexní otázky zaměřené na detailní popis či rozbor významného mechanismu z oblasti regulované buněčné smrti. 

Akademický rok 2020/2021:

V době protiepidemických opatření probíhá výuka online prostřednictvím komunikační platformy Google meet v době uvedené v rozvrhu (úterky od 13h).

Kontaktní email: Ladislav.andera@ibt.cas.cz

Poslední úprava: Anděra Ladislav, RNDr., CSc. (12.10.2020)
Sylabus -

1. Pojem apoptózy/programované buněčné smrti, její význam, historické a evoluční aspekty. Přehled principů a signálních drah, rozdíly mezi různými typy buněčné smrti

2. Kaspázy a jiné proteázy: iniciátory i efektory apoptotické signalizace, jejich aktivace a regulace

3. Mitochondrie a jiné organely v apoptóze; proteiny z rodiny Bcl-2.

4. Intracelulární indukce apoptózy, stresová odpověď, tumor suppressor p53.

5. Extracelulární indukce apoptózy (receptory smrti, buňky imunitního systému, …)

6. Regulovaná nekróza a další mechanismy regulovatelné buněčné smrti.

7. Finální destrukce buňky a odstranění mrtvých buněk.

8. Souhrn aktivace a regulace buněčné smrti v savčích buňkách in vitro a in vivo.

9. Regulovaná buněčná smrt u dalších obratlovců a bezobratlých živočichů.

10. Buněčná smrt v jednobuněčných organismech a v rostlinách.

11. Fyziologie a patofyziologie buněčné smrti; metodiky její detekce a kvantifikace.

 

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (21.02.2018)
Vstupní požadavky

Zvládnout výuku v anglickém jazyce. Zkouška je pro česky mluvící studenty vedena v češtině.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (20.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK