PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývojová biologie - MB150P11
Anglický název: Developmental Biology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Je korekvizitou pro: MB150C07
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (27.05.2005)
Vývojová biologie je věda o životním cyklu organismu. Předmět jejího studia je velice rozsáhlý. Zahrnuje procesy rozmnožování, zárodečného vývoje, dospívání, reprodukce a stárnutí, regenerace a smrti organismu. Základním problémem je proces diferenciace buněk, který je velice výrazný zejména v časných etapách vývoje jedince a v různé míře pokračuje po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá především poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a podle konkrétního badatelského problému také výsledky klasické i molekulární embryologie, morfologie a genetiky pro objasnění změn regulace exprese genů. využití jejích produktů, změn mezibuněčných vztahů a chování buněčných komplexů v procesu morfogeneze (zde se stále více uplatňují matematické modely), proliferaci a řízeného odumírání buněk, regeneraci atd. Vývojová biologie je tak zastřešujícím oborem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněčných souborů v mnohobuněčném organismu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (23.02.2017)

DOPORUČENÁ LITERATURA

Gilbert S.F: Developmental Biology. 10 vyd. a dřívější, Sunderland (MA): Sinauer Associates, části kapitol z 10. vyd. jsou dostupné na internetu: http://10e.devbio.com/contents.php?sub=1&art=1&full=1

Wolpert, L.: Principles of Development (2. vydání), Oxford University Press, 2002.

Krylov V. Determinace nebo regulace aneb Jak vytvořit tělo, Vesmír, 2015/2, ročník 94(145), str. 110-113.

Krylov V. Posviťte si na biologii, kapitola " Jak se staví tělo" , Nakladatelství P3K, 2014, str. 9-21 - Monografie není v prodeji. Pdf formát monografie je k dispozici na Moodle (dl2.cuni.cz) - předmět Vývojová biologie, sekce: Studijní materiál. Heslo pro vstup do kurzu: morphogen

Sládeček F.: Rozmnožování a vývoj živočichů, Academia Praha 1986

 

Google prezentace k jednotlivým přednáškám jsou k dispozici v rámci diskuzní platformy Google Classroom - Vývojová biologie pod odkazem: https://classroom.google.com/c/NDQyNjk3ODQyNVpa
Vstupní kód: 43p2bg

 

Stručné sylaby k jednotlivým přednáškám jsou umístěny na Moodle (dl2.cuni.cz) - předmět Vývojová biologie, sekce: Studijní materiál. Heslo pro vstup do kurzu: morphogen

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (23.04.2015)

Zkouška


Forma zkoušky - písemný test skládající se celkem z 20 otázek. 12 otázek je typu ABCD, přičemž jen jedna odpověď je správná, 5 otázek je popisných a zahrnuje problematiku vývojové biologie živočichů, 3 zbývající otázky jsou také popisné a reflektují témata z vývojové biologie rostlin.


Maximální bodové ohodnocení testu - 100 bodů


Z toho otázky typu ABCD jsou hodnoceny buď 3 body (správná odpověď) nebo 0 bodů (špatná odpověď)


Popisné otázky jsou hodnoceny max. 8 body (vše je správně), 4 body (část odpovědi není správně) nebo 0 bodů (celá odpověď je špatně)

Klasifikace na základě dosaženého počtu bodů

výborně = 90-100 bodů
velmi dobře = 80-89 bodů
dobře = 60-79

Zkouška trvá 60 minut


V případě, že student je nespokojen se svou známkou a nemá z testu "neprospěl" má právo písemně e-mailem požádat o ústní přezkoušení (vkrylov@natur.cuni.cz). Do klasifikace se po té započítá pouze výsledek z ústního přezkoušení a to bez ohledu na známku z písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (23.02.2017)

Sylabus:

1. Oplození. Struktura gamet u mnohobuněčných živočichů - příprava na oplození, Regulace vniku spermie, oplozovací reakce, Aktivace metabolismu vajíčka, Fúze genetického materiálu, typy oplození, atd.

2. Časný zárodečný vývoj (stručný přehled časného vývoje na modelech). Modely pro morfologii: ježovka, hlístice C. elelegans, obojživelník, pták, savec aj. Význam různých způsobů stavby vajíček pro zajištění výživy zárodku, pro další vývoj     a pro přežití jedince (počet vajíček, žloutek, jiná výživa, informační vklad a jeho uspořádání, rodičovská ochrana zárodku atd.).

3. Stabilita a proměnlivost genetické výbavy v procesu diferenciace. Regulace využití genetické výbavy a produktů její exprese.

4. Gastrulace, neurulace, vznik základního morfologického obrazu těla. Somitogeneze. Embryonální induktivní interakce (neurulace, oko), experimentální důkazy, zúčastněné geny a jejich interakce.

5. Vývoj zárodku ptáka a savce. Srovnání. Zárodečné obaly. Využití poznatků pro klonování, tvorbu chimér, tkáňové náhrady a kmenové buňky atd.

6. Genetika morfogeneze na příkladu drozofily a aplikace na jiné modely.

7. Diferenciace a morfogeneze v pozdním vývoji a dospělosti. Metamorfóza, regenerace.

8. Kmenové buňky, stárnutí a smrt.

9. Experimentální přístupy ve vývojové biologii.

10-11. Vývojová biologie rostlin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK