PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lékařská mikrobiologie - MB140P70
Anglický název: Medical microbiology
Český název: Lékařská mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Neslučitelnost : B00382
Prerekvizity : MB140P33
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. (01.10.2018)
Poskytuje základní informace ze speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parasitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie. Formou praktické výuky poskytuje základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznamuje s metodami odběru klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie.
Přednášky i praktikum se konají na 1. Lékařské fakultě UK jako součást předmětu "Mikrobiologie 2, B00382" vyučovaného na 1. LF UK.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. (09.10.2018)

Doporučená literatura


Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha, 2. vydání 2015. ISBN 987-80-246-3210-0. Jen bakteriologie, podrobně.
 
Julák J., Pavlík E.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Karolinum, Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1141-9. Stručnější, ale pro přírodovědce stačí, jsou tam i essentials virologie, parazitologie, mykologie, priony.

Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. 1. vydání Marvil, Praha, 1996. Starší, ale pro speciální bakteriologii stále užitečná učebnice, obsahující i základy virologie a parazitologie.

Goering R. V., Dockrell H. M., Zuckerman M., Roitt I. M., Chiodini P. L.: Mimsova lékařská mikrobiologie. Triton, Praha 2016. 568 str., ISBN 978-80-7387-928-0. Velmi obsáhlý text, jako učebnice vhodná hlavně Část 4, uspořádaná podle tělních kompartmentů.

Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011. ISBN: 978-80-7387-480-3. Popisuje modelové klinické případy infekčních onemocnění.

Pharma Reports: Klinicky významné bakterie. Triton, Praha 2012, ISBN 978-80-7387-588-6. Doplňkové a novější údaje o některých bakteriálních patogenech.

Julák J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. přepracované vydání. Karolinum, 113 s., Praha 2009, ISBN 978-80-246-1141-9. Návody k praktikům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (08.08.2019)

Požadavky:
1. Nepovinná účast na přednáškách předmětu Mikrobiologie 2 na 1. LF UK, podle rozvhu pro zimní semestr, uvedeného v následující tabulce:

Akademický rok/Semestr:   2018/2019, zimní semestr    
Předmět/Kód/Jazyk:   Mikrobiologie 2, B00382, LEK-CZ    
Posluchárna/Čas:   DEKP1, Velká posluchárna Purkyňův ústav, čtvrtek 14:30-16:00    
Výukový týden Datum Čas   Téma Přednášející Poznámka
1 4.10.2018 14:30 - 16:00   Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii, správný odběr a transport materiálu MUDr. Zdeňka Doubková
2 11.10.2018 14:30 - 16:45   HIV - genetika, epidemiologie a prevence Prof. Emil Kormuth
        Původci infekcí v graviditě a sexuálně přenosné infekce MUDr. Hana Zákoucká
3 18.10.2018 14:30 - 16:00   Mikrobiální osídlení lidského těla. Interpretace laboratorních nálezů. MUDr. Renáta Čermáková
4 25.10.2018 14:30 - 16:00   Klinická mikrobiologie infekcí kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů prim. MUDr. Václava Adámková
5 1.11.2018 14:30 - 16:00   Původci infekcí gastrointestinálního traktu prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
  1.11.2018 16:00 - 17:30   Ochrana obyvatelstva v případě krizových mimořádných událostí - výskytu závažně infekce vymykající se epidemiologické kontrole. MUDr. Emil Pavlík, CSc. Pro studijní skupiny 3001-3008
6 8.11.2018 14:30 - 16:00   Původci infekcí urogenitálního traktu prim. MUDr. Václava Adámková
7 15.11.2018 14:30 - 16:00   Mikrobiologie břišních infekcí prim. MUDr. Václava Adámková
8 22.11.2018 14:30 - 16:00   Mikrobiologie infekcí u imunosuprimovaných pacientů MUDr. Lenka Kupidlovská
  22.11.2018 16:00 - 17:30   Ochrana obyvatelstva v případě krizových mimořádných událostí - výskytu závažné infekce vymykající se epidemiologické kontrole. MUDr. Emil Pavlík, CSc. Pro studijní skupiny 3009-3016
9 29.11.2018 14:30 - 16:00   Mikrobiologie importovaných nákaz RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
10 6.12.2018 14:30 - 16:00   Mikrobiologie infekcí v dětském věku MUDr. Olga Černá
11 13.12.2018 14:30 - 16:00   Původci infekcí respiračního traktu MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
12 20.12.2018 14:30 - 16:00   Epidemiologicky závažné komunitní infekce. Mikrobiologie infekcí spojených s poskytovanou zdravotní péčí. doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
13 3.1.2019 14:30 - 16:00   Původci infekcí krevního řečiště MUDr. Lenka Kupidlovská
14 10.1.2019     INTEGROVANÝ BLOK MIKROBIOLOGIE A PATOLOGIE   Přednáška se nekoná, je integrovaný blok
        7.-11.1.2019    
15 17.1.2019 14:30 - 16:00   Principy antiinfekční terapie. Antibiotické středisko. prim. MUDr. Václava Adámková


2. Povinná účast na praktických cvičeních předmětu Mikrobiologie 2 na 1. LF UK v zimním sementru, Praktika se konají v týdnu 26.11. - 30.11., denně od 13 hodin. Na cvičření se dostavte do praktikáren v budově Studničkova 7, zadní vchod od mensy, v přízemí. Mějte prosím vlastní pracovním plášť a obuv na přezutí, pokud možno i návody k praktickým cvičením (viz Doporučená literatura).


Požadavky ke kontrole studia:
1. Zápočet z praktických cvičení. Podmínky: presenční účast na cvičeních, předložení protokolů z jednotlivých úloh, orientační pohovor.
2. Ústní zkouška z předmětu Lékařská mikrobiologie v trvání 30 - 60 minut. Podmínky: prostudování literatury uvedené v příloze, zvládnutí odpovědí na níže uvedené otázky. Ke zkoušce se posluchači hlásí po dohodě s examinátorem (doc. Julák, jaroslav.julak@lf1.cuni.cz), Ústav imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2. Forma zkoušky je ústní, skládá se z části praktické a teoretické. Student obdrží otázky z praktické části, obecné mikrobiologie, speciální mikrobiologie a virologie.

Otázky ke zkoušce z Mikrobiologie 2 - Obecná mikrobiologie

Výskyt a význam bakterií v přírodě
Struktura bakteriální buňky
Spóry a sporulace
Obaly bakteriální buňky
Bakteriální stěna a peptidoglykan
Endotoxin, složení a biologické účinky
Pouzdro a glykokalyx
Vnější struktury bakterií, fimbrie a bičíky
Typy a produkty bakteriálního metabolismu
Růst a množení bakteriální populace
Taxonomie bakterií a klinická praxe
Genetická informace bakterií
Extrachromosomální genetická informace a její přenos
Přirozená antibakteriální imunita
Zánět a septické stavy
Získaná (adaptivní) antibakteriální imunita
Pasivní imunizace a nespecifická podpora imunity
Aktivní imunizace
Typy očkovacích látek, vakcinace
Fyzikální metody sterilizace a desinfekce
Chemické metody sterilizace a desinfekce
Strukturní typy antimikrobiálních látek
Mechanismy účinku antimikrobiálních látek
Vyšetřování citlivosti na antimikrobiální látky
Rezistence bakterií na antimikrobiální látky
Strategie antimikrobní terapie
Fyziologická bakteriální flóra lidského těla
Biofilmy a regulace bakteriální flóry
Klinický význam fyziologické bakteriální flóry
Patogenita a virulence bakterií
Faktory virulence bakterií
Bakteriální exotoxiny
Bakteriální enterotoxiny
Bakteriální superantigeny
Zásady odběru klinických materiálů
Možnosti detekce a identifikace bakterií
Kultivační vyšetření klinických materiálů
Vlastnosti a kultivace anaerobních bakterií
Sérologické vyšetření klinických materiálů
Diagnostické kožní testy
Diagnostické genové sondy a PCR
Patogeny urogenitálního traktu
Patogeny respiračního traktu
Patogeny gastrointestinálního traktu
Patogeny centrálního nervového systému
Struktura a replikace virů
Interakce viru a buňky

Otázky ke zkoušce z Mikrobiologie 2 - Speciální mikrobiologie

Neurotoxická klostridia
Histotoxická klostridia
Clostridium perfringens a Cl. difficile
Nesporulující anaerobní bakterie
Charakteristika čeledi Enterobacteriaceae
Escherichia coli
Podmíněně patogenní enterobakterie
Yersinia pestis, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis
Salmonella
Shigella
Vibrio cholerae a další vibria
Aeromonas, Plesiomonas
Haemophilus, Pasteurella
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas, Stenotrophomonas, Burkholderia
Bordetella
Brucella, Bartonella
Francisella tularensis
Campylobacter
Helicobacter
Legionella
Coxiella burnetii
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Treponema pallidum
Leptospira
Borrelia
Staphylococcus aureus
Koaguláza-negativní stafylokoky
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae a viridující streptokoky
Streptococcus pneumoniae
Enterococcus
Bacillus anthracis a Bacillus cereus
Corynebacterium diphtheriae
Podmíněně patogenní korynebakteria
Listeria monocytogenes
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae
Atypická mykobakteria
Aktinomycety a aktinomykózy
Nocardia
Rickettsia
Chlamydia
Mycoplasma
Nové a znovu se objevující infekce
Biologické zbraně a bioterorismus

Otázky ke zkoušce z Mikrobiologie 2 - Virologie a parasitologie

Principy obrany proti virovým infekcím
Poxviry
Virus varicelly a herpes zoster
Virus herpes simplex
Cytomegalovirus
Papillomaviry
Adenoviry
Chřipkové viry
Virus parotitidy
Virus spalniček
Virus poliomyelitidy
Virus coxsackie
Rhinoviry
Původci průjmových virových onemocnění
Viry přenášené členovci
Viry klíšťové encefalitidy
Virus zarděnek
Virus vztekliny
Flaviviry a arenaviry
Filoviry
Původci virových hepatitid
Virus hepatitidy A
Virus hepatitidy B
Virus hepatitidy C
Virus Epsteina a Barrové
Retroviry
Lidské viry imunologické nedostatečnosti
Infekční agens bez nukleových kyselin
Trypanosomy
Leishmanie
Trichomonas vaginalis
Entamoeba histolytica
Měňavky, Naegleria fowleri
Toxoplasma gondii
Plasmodia, malárie
Pneumocystis carinii
Motolice
Tasemnice
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides
Toxokary
Filárie
Trichinella spiralis, Dracunculus medinensis
Přenos infekčních chorob členovci
Parazitující členovci
Původci mykóz
Candida albicans
Cryptococcus neoformans

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. (09.10.2018)

Předmět seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie. Tyto znalosti jsou vyučovány na nepovinných přednáškách a jsou podmínkou složení ústní zkoušky, rozsah požadovaných znalostí je podrobně uveden v přiloženém seznamu otázek ke zkoušce. Podmínkou zkoušky je též zápočet z praktických cvičení, poskytujících základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie. Podmínkou udělení tohoto zápočtu je účast na praktických cvičeních a absolvování závěrečného orientačního pohovoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK