Základy molekulární biologie pro učitele - MB140P21
Anglický název: Molecular biology for the students of biology education programmes
Český název: Základy molekulární biologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: MB140P20
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Třída: Ultracentrifuga a 3 rotory
Gradientový PCR cycler
Neslučitelnost : MB140P20
Ve slož. korekvizitě pro: MB140C20, MB140P13, MB140P36, MB140P81
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Přednáška je zaměřena na základní mechanismy a principy molekulární biologie s přihlédnutím k potřebám posluchačů učitelského studia. Hlavní část přednášky je věnována jednak uchovávání a kopírováni genetické informace v buňce a jednak projevu a regulaci genů. Kromě toho zahrnuje přednáška i úvod do základních metod molekulární biologie.
Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (30.10.2019)
Literatura -

Alberts et al., Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 2005 (český překlad)
Alberts et al., Molecular biology of the cell, Garland Science, 2002
Lodish et al., Molecular cell biology, Freeman 2000
Watson et al., Molecular Biology of the Gene, Pearson, 2004
Watson et al., Rekombinantní DNA : krátký kurs, Academia, 1988

Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (30.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná a obsahově odpovídá přednášené látce a materiálům, které jsou studentům k dispozici. Písemný test je složen z několika typů otázek (vysvětlení pojmů, multiple choice a volné odpovědi na zadané otázky).

Akademický rok 2020/2021:

V době protiepidemických opatření probíhá výuka hybridně. Materiály a další info dostupné prostřednictvím systému Moodle.

Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (09.10.2020)
Sylabus -

Struktura a funkce biomakromolekul
stavební bloky a chemické vazby v DNA, RNA a proteinech, význam slabých interakcí pro strukturu makromolekul, význam energeticky bohatých sloučenin

Genetická informace
molekulární podstata dědičnosti, současná představa o genech, struktura a funkce DNA a RNA. Tok informací v biologických systémech ? centrální dogma molekulární biologie

Chromosomy v buňkách
chromosomální DNA, struktura a funkce chromosomů, chromatinu a nukleosomů, funkce centromer a telomer, organelové genomy

Kopírování genetické informace
replikace DNA, replikace chromosomů a mimochromosomálních DNA, replikace konců lineárních chromosomů

Rekombinace a mobilní genetické elementy
úloha homologií rekombinace, genetické důsledky rekombinačních procesů, mechanismy homologní a místně specifické rekombinace, mobilní DNA ? transpozony, retroposony, retroviry, biologická role místně specifické rekombinace

Mutace a oprava poškozené DNA
fyziologické a nefyziologické modifikace DNA, mutace - příčiny a důsledky poškození DNA, mechanismus reparačních procesů, možnosti oprav poškozené DNA a oprava chyb vzniklých při replikaci DNA

Projev genetické informace
mechanismy transkripce u prokaryot a eukaryot, úpravy RNA, struktura a funkce tRNA

Sestřih RNA
sestřihové mechanismy, ribozymy, editování RNA, RNA svět

Syntéza proteinů
prokaryotická a eukaryotická translace, genetický kód, chaperony a terciární struktura proteinů, posttranslační modifikace proteinů a úloha endoplasmatického retikula a Golgiho aparátu, degradace proteinů

Regulace genů
základní principy regulace genové exprese, aktivátory a represory transkripce, regulace prokaryotické a eukaryotické iniciace transkripce, atenuace, regulace úprav mRNA, změny ve struktuře chromatinu a umlčování genů, regulace iniciace translace, regulace stability proteinů, regulace genů důležitých pro vývoj

Využití molekulární biologie a technik genového inženýrství
klonování DNA, sekvenace DNA a genomové projekty, geneticky modifikované organismy, genetické testy, genová terapie

Poslední úprava: Kuthan Martin, Mgr., Ph.D. (30.10.2019)